ایران / مصر

دو ناو جنگی ایران از "سوئز" عبورکردند

کانال سوئز
کانال سوئز REUTERS/Stringe
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

پس از حدود یک هفته انتظارو هشدارهای مکرردولت اسرائیل، دوناوجنگی ایران سحرگاه امروز از "آبراه سوئز" گذشته و به سوی مدیترانه حرکت کردند. 

تبلیغ بازرگانی

پس از حدود یک هفته انتظارو هشدارهای مکرردولت اسرائیل، دوناوجنگی ایران سحرگاه امروز از "آبراه سوئز" گذشته و به سوی مدیترانه حرکت کردند.

ازهنگام انقلاب اسلامی ایران، این اولین باراست که ناوهای جنگی ایران از این آبراه استراتژیک عبورکرده و به سوی مدیترانه حرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اسرائیل این اقدام جمهوری اسلامی را نوعی تحریک آمیزتوصیف کرده بود.
ناوهای ایرانی بین دوازده تا چهارده ساعت درکانال درحال حرکت خواهند بود.

در مقابل ابراز تردیدها و نگرانی ها از سوی اسرائیل و آمریکا، رئیس شورای نظامی مصر که اداره امور کشوررا دراختیاردارد، درگفت و گوئی با یک تلویزیون خصوصی مصری اظهارداشت که تصمیم ستاد ارتش درمورد دادن پروانه عبوربه کشتی های نظامی ایران براساس کنوانسیون هزارو هشتصدوهشتادوهشت قسنطنتنیه صورت گرفته است.

به گفته مقامات نظامی ایران این دوناو برای یک دیدارعادی عازم آبهای ساحلی سوریه هستند و چند روزی در این منطقه باقی خواهند ماند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید