آمریکا/ عراق

دیدار آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از عراق

اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا
اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا

آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، بامداد امروز در یک سفر پیش بینی نشده از عربستان سعودی وارد بغداد شد وبا مقامات عراقی، ازجمله حیدرالعبادی، نخست وزیراین کشور، دیدارگفت وگو کرد. کارتر همچنین درساعات پیش از ظهرامروزبا فرماندهان نیروهای آمریکایی مستقر دربغداد نیز گفت وگوکرد. 

تبلیغ بازرگانی

این اولین سفرآشتون کارتر به عراق به عنوان وزیردفاع آمریکا ست.
وی پس ازدیداربا حیدرالعبادی گفت: خواسته است از نزدیک برآورد شخصی از مبارزات علیه داعش داشته باشد.
نیروهای داعش درآخرین مرحله از پیشروی های مهم خود درخاک عراق درجریان ماه مه گذشته  تواستند شهر"رمادی" مرکز استان ال انبار را به تصرف خود درآورند.
دولت واشنگتن درماه ژوئن درواکنش به سقوط رمادی چهارصد و پنجاه تن از نفرات نظامی خود را برای کمک به دولت عبادی به عراق اعزام کرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید