ایران/ کارگری

دیده بان حقوق بشر خواستارآزادی کارگران درایران است

دیده بان حقوق بشر: اتحادیه های کارگری مستقل نقش حیاتی درحفاظت از حقوق کارگران دردوران ریاست جمهوری احمدی نژاد داشته اند.
دیده بان حقوق بشر: اتحادیه های کارگری مستقل نقش حیاتی درحفاظت از حقوق کارگران دردوران ریاست جمهوری احمدی نژاد داشته اند.

سازمان حقوق بشری دیده بان حقوق بشر، که مقر آن در نیویورک قرار دارد، خواستار آزادی فعالان اتحادیه های کارگری در ایران گردید.

تبلیغ بازرگانی

دیده بان حقوق بشرمی گوید: مقامات ایرانی باید دهها فعال کارگری و اتحادیه های مستقل صنفی که به دلیل ابراز مسالمت امیز حمایت از کارگران زندانی شده اند را فوراً آزاد کنند. این سازمان می گوید ایران باید احکام افرادی را که صرفاً به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی اجتماعات و گردهم آئی ها محکوم شده اند لغو و از محاکمه افرادی که به این دلیل درمعرض پیگرد قرار دارند صرف نظرکند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشردراین رابطه گفته است: اتحادیه های کارگری مستقل نقش حیاتی درحفاظت از حقوق کارگران دردوران ریاست جمهوری احمدی نژاد داشته اند. وی گفت این موج جدید ازدستگیری ها تداوم آن سنت نادرست و طولانی مدت دولت ایران است که می خواهد با هدف قراردادن اتحادیه مستقل کارگری تسلط کامل خود را برآنان اعمال کند.
دیده بان حقوق بشر ازشماری از کارگران ایران ازجمله کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بزرگ نام برده است که همچنان درزندان به سرمی برند.
جو استورک می گوید: ماده بیست و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری را تضمین می کند. ایران ازجمله امضاء کنندگان هردو این میثاق هاست. ایران همچنین عضو سازمان بین المللی کاراست، اما از امضای ماده های هشتادو هفت ( مربوط به آزادی اجتماعات و تضمین حق تشکیل انجمن ها) و ماده نود و هشت ( حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی) آن معاهده تا کنون امتناع کرده است.
مسئول امورخاورمیانه دردیده بان حقوق بشر می افزاید: فعالان کارگری درصف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان ها و اجتماعات درایران قرار داشته اند ودراین راستا هزینه سنگینی را نیز پرداخته اند.
قوانین ایران باید حق تشکیل اتحادیه کارگری مستقل را به رسمیت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هیچ جرمی به غیر ازدفاع از منافع کارگران نشده اند، آزاد کند
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید