افغانستان

رئیس زندان قندهار به خاطر فرار زندانیان بازداشت شد

زندانیان قندهار
زندانیان قندهار

به دنبال فرارحدود پانصد نفراززندانیان زندان قندهار درجنوب افغانستان، رئیس زندان "سرپوسه"، معاون او و چند نفر از نگهبانان، بازداشت شدند و مورد بازجوئی قرار گرفتند.

تبلیغ بازرگانی

در ارتباط با فرار زندانیان که بسیاری از آنها افراد وابسته به گروه طالبان بودند، وزیر دادگستری افغانستان، حبیب الله غالب، روز گذشته گفت : افرادی در درون زندان، با زندانیان فراری همکاری کرده اند
زندانیان از راه تونلی به درازای سیصد و شصت متر که به خانه ای در بیرون از زندان منتهی می شد، فرار کردند

از سوی دیگر فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، "مارک گروسمان"، امروز دوره سفرهای خود را به این دوکشور و نیز عربستان سعودی و هند آغاز کرد.
دربیانیه وزارت امورخارجه آمریکا در مورد هدف این سفر گفته می شود که هدف مشورت های رایج بوده است.
این اولین بار است که "مارک گروسمان" که از ماه دسامبر 2010 جانشین "ریچارد هالبروک" فقید شده، به هند سفر می کند.
گفته می شود که فرستاده ویژه آمریکا بر تعهد آمریکا در قبال پاکستان و افغانستان تأکید خواهد ورزید.
این سفرهنگامی انجام می گیرد که باراک اوباما به شدت درحال ایجاد تغییرات اساسی در پرسنل بخش های امنیتی، اطلاعاتی ودفاعی است .

ازجمله این تغییرات جایگزینی "لئون پانه تا"، رئیس "سی آی ا" ساز مان اطلاعاتی آمریکا، توسط ژنرال "دیوید پترئوس" خواهد بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید