افغانستان / فساد

اوا ژولی، خواهان تجدید پرسنل قضایی افغانستان شد

اوا ژولی، نمایندۀ اکولوژیست ها در پارلمان فرانسه
اوا ژولی، نمایندۀ اکولوژیست ها در پارلمان فرانسه DR

اوا ژولی، نمایندۀ اکولوژیست ها در پارلمان فرانسه، طی سفری به کابل، برای حل مشکل فساد در افغانستان، خواهان تصفیه در ادارات افغانستان شد.

تبلیغ بازرگانی

رئیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در افغانستان، «اوا ژولی»، که در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری فرانسه، کاندیدای اکولوژیست ها، یا هواداران محیط زیست هم بود، یک قاضی فرانسوی نروژی است. او که ریاست کمیسیون مستقل مبارزه برضد فساد افغانستان را بعهده دارد، روی هدفمندی سیاسی رئیس جمهور جدید افغانستان، در مبارزه با فساد اداری حساب میکند.

افغانستان دارای فاسد ترین ادارات دولتی در جهان است و از پایان دورۀ طالبان و آغاز حکومت کرزی تا حالا، در این کشور سیل کمک های اقتصادی هم به دلیل همین فساد از مسیر اصلی خود خارج شده، به هدر رفته است. در این حال، اشرف غنی احمدزی، زمانیکه به قدرت رسید مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف خود معرفی کرد. ولی برای اوا ژولی، که تجربۀ پیگیری فساد در یک شبکه ای در داخل شرکت غول پیکر نفتی «الف» را هم دارد، حکومت اشرف غنی باید پرسنل قضایی را تبدیل کند.

او بطور مثال میخواهد تیم فعلی دادستان کل، کنار برود. او میگوید که باید رأس عملکرد حکومت در این موضع، تبدیل شود، یعنی رئیس دادستانی دادگاه استیناف، چونکه امروز، این نهاد هیچ لیاقتی ندارد. ما دیدیم که این نهاد چقدر بیکاره است و چقدر زیر تاثرات سیاسی قرار دارد. به نظر او، از یک سو تحصیلات قضات، در مبارزه ضد فساد کافی نیست و از سوی دیگر، در کشوری که جنگ سالاران قدرت فراوانی دارند، امنیت قضات هم بسیار مهم است.

دیروز، اوا ژولی، با قدر دانی از اشرف غنی، و با تصریح این که او صادقانه برضد فساد مبارزه خواهد کرد، دو گزارش سازمان مبارزه با فساد را پخش کرد. یکی از این دو گزارش در مورد غصب زمین بود و دیگری، در بارۀ وارد کردن دارو های غیر قانونی.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید