انقلاب

راز موفقیت انقلاب اوکراین

انقلاب میتواند منافعی را به بار بیاورد ولی در عین زمان مخارجی هم از جنس خون های مردمانیکه ریخته میشود دارد. چگونه اوکراینی ها موفق شدند، با پرداخت کمتر، زودتر انقلاب خود را به ثمر برسانند؟

تبلیغ بازرگانی

این مسئله را با آقای مهدی مظفری، استاد روابط بین الملل در دانمارک در میان گذاشتم. آقای مظفری، این را تصریح میکند، که هنوز این انقلاب کاملاٌ به ثمر نرسیده است و هنوز هم یک انقلابیست در حال شدن. روس ها که تا حالا مشغول بازی های سوچی بودند، هنوز حرف آخر شان را نزده اند. خود یانوکوویچ، هم که فرار کرده و در مناطق شرقی اوکراین پناه برده است، بصورت دموکراتیک انتخاب شده بود. ولی به دلیل ارتشاء و نپوتیسم، مردم و به خصوص کارگران، از او رو گرداندند.

انقلاب اوکراین در مناطق غربی بیشتر طرفدار داشت و این مناطق، کم ثروت تر و کارگری تر است، و میشود گفت که مجامع کارگری، بر ضد حکومت اوکراین انقلاب کردند.

یکی از دلایل اینکه در اوکراین انقلاب زود تر به ثمر رسید، میتواند عدم دخالت ارتش باشد. حکومت اوکراین در سرکوب مردم این کشور از نیروهای پولیس استفاده کرد ولی ارتش اوکراین در امور مربوط به انقلاب شرکت نکرد.

از آقای مظفری میپرسم، که در کشورهای ما، اسلام گرایان، که یک زمانی یک نوع نیروی انقلابی بودند، امروز به ضد انقلاب تبدیل شده اند، که انقلابیان باید اول حساب آنان را برسند، بعد به کار انقلاب بپردازند؟ او میگوید که اسلام گرایان بیشتر در کشورهای خود، سدی برای انقلاب شده اند و خطری که از آنان متوجه غرب است، در برابر، سبک تر میباشد. اینها مسایلی چون پیشرفت به سوی دموکراسی و تساوی زن و مرد را نمیپذیرند به همین دلیل حتا غرب هم در سوریه عقب نشینی کرد، چونکه آنان به این فکر افتادند که اگر اسلام گرایان پیروز شوند، بد، بدتر میشود.

با یاد آوری عدم دخالت ارتش اوکراین در انقلاب، از آقای مظفری میپرسم که آیا طرز برخورد ارتش در کشور های مثل سوریه و مصر منطق خاصی دارد؟ او میگوید که در مصر یک کاست نظامی وجود دارد، مثل همان کاست های هندی بعد از جنگ جهانی دوم و بوجود آمدن حرکت افسران آزاد، به رهبری جمال عبدالناصر، تا 2011، بر سر قدرت بودند.

این کاست نظامی زمانیکه دید که رئیس خودش یعنی مبارک، خیال های دیگر در سر دارد و میخواهد پسر خود را بر سر قدرت بیاورد، او را برکنار کرد. و بعد از یک سال و نیم، حکومت محمد مرسی را هم خلع کردند. این ها نمایندگی از اقتدار همین کاست نظامی میکند. در حالیکه در اوکراین، کاست نظامی وجود ندارد و رژیم، با وجود نواقصی که دارد، یک رژیم دموکراتیک است.

در سوریه، مثل مصر یک کاست نظامی وجود ندارد، ولی با آنهم ارتباطات تنگاتنگ میان بشار اسد و ارتش وجود دارد، که باعث وفاداری آن به بشار اسد میشود.

در نهایت میشود گفت که فرهنگ دموکراتیک یا فرهنگ اروپایی در اوکراین بسیار بیشتر است تا در مصر و سوریه و ایران و افغانستان.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید