فرانسه/ بلژیک

ردپای مظنون اصلی سوء قصدهای تروریستی پاریس دربروکسل به دست آمده است

تبلیغ بازرگانی

امروز دربروکسل اعلام شد که درجریان عملیات تجسسی پلیس بلژیک مامورین توانسته اند، اثرانگشت "صلاح عبدالسلام" یکی ازمظنونان اصلی حملات پاریس را به دست آورند.
مقامات قضایی بلژیک می گویند مامورین درعملیات تجسسی دریک آپارتمان دربروکسل، که حدود یک ماه پیش صورت گرفت، اثرانگشت این مظنون به اقدامات تروریستی ماه نوامبرپاریس به دست آورده اند.
به گفته دادستان بلژیک این آپارتمان با نامی جعلی اجاره شده بود و احتمال دارد که مورد استفاده فرد مظنون قرار گرفته باشد.
درجریان سوءقصدهای خونین درچند نقطه پاریس، از جمله سالن کنسرت "باتاکلان"، درماه نوامبرگذشته یک صد وسی نفرجان خود را ازدست دادند.
بنا برهویت اعلام شده صلاح عبدالسلام بیست شش ساله ودارای ملیت فرانسه بوده است.
برادر جوان ترصلاح عبدالسلام در سوء قصد های پاریس دست به حمله انتحاری زده و کشته شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید