افغانستان / حقوق بشر

رسالت ها و امکانات کمیسیون حقوق بشر

Reuters

در سپتامبر گذشته، بعد از پایان یافتن دورۀ کار اعضای کمیسیون حقوق بشر، حامد کرزی با ادامۀ کار چهار تن از اعضای این کمیسیون موافقت نکرد.

تبلیغ بازرگانی

نادر نادری، فهیم حکیم، غلام محمد غریب و حمیده برمکی، بر اساس تصمیم ریاست جمهوری افغانستان از کار در کمیسیون مستقل حقوق بشر، سبکدوش شدند و پنج شخص دیگر این کمیسیون به کار خود ادامه میدهند. در عین زمان، مرکز سازمان دیده بان حقوق بشر از حامد کرزی خواسته است تا در انتخاب اعضای آیندۀ این کمیسیون دقت بیشتر بخرج دهد.

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان. آقای رفیعی، بعد از شرح اینکه، آزادی بیان و حقوق بشر مهمترین دست آورد غربی ها در افغانستان است، و عدالت خواهی، بعد از سالیان دراز جنگ، چیز مهم و موجه در میان مردم میباشد، شایستگی در انتخاب اعضای این کمیسیون را در این بررسی ها، سومین موضوع مهم میداند. 

در مورد ترکیب کمیسیون، آقای رفیعی تشریح میکند که علاوه بر نه کمیشنر، که متولی امور استند، هزارن تن دیگر با این کمیسیون همکاری دارند. علاوه بر آن نهاد ها و شخصیت های دیگری هم در ساحۀ حقوق بشر در افغانستان فعالیت دارند. در مورد اینکه کار این کمیسیون تنها نظارتی است و امکانات اجرایی ندارند، هم، آقای عزیز رفیعی میگوید که خوب است، چون در صورتیکه یک نهاد هم نظارتی باشد هم اجرایی، احتمال سوء استفاده بیشتر میشود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید