بحرین/ اپوزیسیون

رهبرشیعان بحرین: ما خواستارحفظ رژیم پادشاهی مشروطه هستیم

جوانان بحرینی در میدان التحریر
جوانان بحرینی در میدان التحریر Reuters
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

کشورپادشاهی بحرین در حاشیه جنوبی خلیج فارس امروز برای چندمین روزمتوالی دچارناآرامی بود. گروه هائی از جوانان بحرینی که در میدان التحریرگرد آمده اند همچنان خواستار اقدامات اصلاحی دولت در جهت بسط دموکراسی هستند.

تبلیغ بازرگانی

کشورپادشاهی بحرین در حاشیه جنوبی خلیج فارس امروز برای چندمین روزمتوالی دچارناآرامی بود. گروه هائی از جوانان بحرینی که در میدان التحریرگرد آمده اند همچنان خواستار اقدامات اصلاحی دولت در جهت بسط دموکراسی هستند.
در این حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه از "منامه" رهبرروحانی شیعیان بحرین شیخ "علی سلمان" که رهبری اپوزیسیون شیعه ی حکومت را برعهده دارد امروزخواستاراصلاحاتی در قانون اساسی "پادشاهی" شد که طی آن بتوان انتخاب نخست وزیر و اعضاء دولت را از طریق مراجعه به آراء عمومی به انجام رساند.
این روحانی شیعه گفت : ما خواستارحفظ رژیم پادشاهی مشروطه هستیم، ولی معتقدیم که اعضاء هیئت دولت باید ازطریق مراجعه به آراء عمومی باید صورت پذیرد.

شیخ علی سلمان که ریاست تشکل سیاسی "تفاهم ملی (وفاق)" را برعهده دارد گفت: وی و جنبش "وفاق" خواستار
تاسیس یک حکومت مذهبی در کشورنیست و تاکید نمود که "دربحرین جائی برای ولایت فقیه به سبک ایرانی، که مذهبیون کشوررا اداره می کنند، وجود ندارد.

علی سلمان درادامه سخنان خود گفت رهبری تظاهرات مخالفین در دست جوانان بحرینی است که تشکل "وفاق" تنها از آن حمایت می کند. وی از دولت بحرین درخواست کرد از توسل به زورعلیه جوانان بحرینی که در میدان"التحریر" منامه تحصن کرده اند خود داری نماید. علی سلمان گفت ما ازدولت تقاضا می کنیم جوانان ما را حفظ نماید.
رهبرشیعیان بحرین اعلام داشت که این تشکل سیاسی روزشنبه به همراه شش گروه شیعه دیگرازچپ ها، لیبرالها و دیگر تشکل های شیعه برای حمایت ازجوانان گرد آمده در میدان التحریر منامه دست به یک راهپیمائی آرام خواهند زد. وی از همگان خواست آرامش خود را در برگزاری گردهم آئی ها حفظ نمایند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید