ایران / مطبوعات

روزنامۀ "رویش ملت" به سبب استفاده از "کشته شدن" بجای "شهادت" به دادگاه فرستاده شد

هیات نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران بکار بردن لفظ "کشته شد" را بجای "شهادت" از جمله مصادیق "نقض کننده حدود آزادی مطبوعات" تلقی کرد و روزنامۀ "رویش ملت" را به همین دلیل مستحق مجازات دانست.

تبلیغ بازرگانی

این روزنامه در شمارۀ روز ١٨ مهر از "کشته شدن" سرتیپ پاسدار حسین همدانی در سوریه خبر داده بود، در حالیکه از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات باید از لفظ "شهادت" استفاده می شد.
هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسۀ روز دوشنبه ٢٠ مهرماه خود، تیتر و محتوای صفحۀ اول این روزنامه را مصداق بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات دانست و تصمیم گرفت در این زمینه پرونده ای تشکیل داده و روزنامۀ "رویش ملت" را به دادگاه بفرستد.

بر اساس بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات "افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند [...] از جمله مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات " است و عدم توجه به آن "اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی" تلقی می شود.

این چنین، از نظر هیات نظارت، بکار بردن لفظ "کشته شدن" مصداق "افترا به مقامات" است و حد آزادی مطبوعات را تعیین می کند.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از آن در این زمینه گفته بود که روزنامۀ "رویش ملت" با بکار بردن لفظ "کشته شد" برای این خبر، رفتاری "غیر فرهنگی و غیر رسانه ای" داشته است. رفتاری که بگفتۀ او "با اهداف کلان کشور سازگار نیست".

هیات نظارت بر مطبوعات در همین جلسه برخی عبارات بکار برده شده توسط روزنامۀ کیهان را در بازتاب نشست علنی مجلس شورای اسلامی مصداق همین مادۀ قانونی دانست و تصمیم گرفت در این باره به روزنامۀ مذکور تذکر داده شود. روزنامۀ کیهان در صفحۀ ١٠ شمارۀ روز ٩ مهر گزارشی از جلسۀ علنی مجلس در روز پیش از آن چاپ کرده و در آن سخنان تند برخی از نمایندگان را نسبت به وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، نقل کرده بود.

هر چند هیات نظارت بر مطبوعات در این باره توضیح بیشتری نداده است، اما نقل سخنان نمایندگان در جلسۀ علنی مجلس نیز می تواند "نقض کنندۀ آزادی مطبوعات" باشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید