افغانستان / قانونگذاری

روند قانونگذاری در افغانستان و مشکلات آن

قانون انتخابات تصویب شده است و به مرحلۀ توشیخ رسیده است. اینکه در گذشته آقای کرزی از توشیح بعضی از قوانین خود داری کرده است، و یا هم تغیراتی در آن وارد کرده است، باعث شده است که در مورد توشیح شدن این قانون هم تشویش وجود داشته باشد.

تبلیغ بازرگانی

در گفتگویی با آقای میر احمد جویند، سابق نمایندۀ کابل در شورا، از پیشرفت های تقنینی افغانستان در طی این ده سال و همچنان مشکلات توشیح قوانین پرسیدم. در مورد قانون انتخابات، آقای جوینده میگوید که هیچ دلیلی وجود ندارد که آقای کرزی از توشیح این قانون خود داری کند. او تاکید میکند که هم پارلمان افغانستان و هم جامعۀ جهانی، علاوه بر مردم و جامعۀ مدنی افغانستان، همه خواهان برگذاری انتخابات استند و این انتخابات، برای آیندۀ افغانستان بسیار مهم خواهد بود. او تصریح میکند که اگر قانون به موقع پاس نشود، و افغانستان مجبور شود که انتخابات را بر اساس قانون گذشته، که تقنینی نه، بلکه بر اساس فرمان رئیس جمهور بود، برگزار شود، این در حقیقت، بزرگترین جفا به دموکراسی در افغانستان خواهد بود.

امروز در افغانستان، قانون مطبوعات هم توشیح نشده است. قانون احصیلات عالی هم هنوز به نتیجه نرسیده است. و در گذشته، حین توشیح قانون اساسی، آقای کرزی مسئلۀ مصطلحات ملی را به آن افزوده بود. که در سالهای بعد، باعث جنجال های مختلف شد. از آقای جوینده

او توضیحاتی در مورد جزئیات پروسیجر هر یک از این قوانین میدهد و صحبت میرسد به مصطلحات ملی، که باعث شد که قانون احصیلات عالی به چالش کشیده شود. آقای جوینده تصریح میکند که این وکلای که در آن زمان در لویه جرگه بودند، باید در همان زمان، جلو داخل شدن مصطلخات ملی را میگرفتند. تا امروز ما دچار این مشکل نمیشدیم.

در کل، آقای جوینده میگوید که افغانستان در ساحه قانونگزاری در طی این سالها دست آورد های زیادی داشت، اما مشکل، اعمال قانون است. قوانین تصویب شده، در ساحات مختلف، بصورت متداوم، نقض میشوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید