ایران / گفت‌وگو

ریشه‌های تهدید استقلال کانون وکلای ایران کدام‌ها است؟

قاسم شعله سعدی، حقوقدان و وکیل دعاوی در ایران که پروانۀ فعالیتش به دلیل فشارهای قوۀ قضاییه لغو شده در توضیح  وضعیت نگران کننده دستگاه قضا در ایران از جمله گفته است که حتا قوۀ قضاییه آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید بمراتب بیشتر از استقلال دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران بود. او سکوت و انفعال وکلا و حقوقدانان ایرانی در قبال فشارها و محدودیت های تحمیلی از سوی قوۀ قضاییه ایران را یکی از دلایل شرایط اسف بار امروز این قوه  دانسته است.

تبلیغ بازرگانی

حبس و زندانی شدن شماری از وکلا و حقوقدانان ایران نظیر آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده و لغو پروانۀ فعالیت حرفه ای بسیاری از وکلای مستقل از جمله خانم نسرین ستوده گویای وضعیت نگران کننده ای است که دستگاه قضا و دادگستری ایران با آن مواجه است. در این بین آنچه بیش از همه نگرانی عموم را برمی انگیزد تهدید فزایندۀ استقلال کانون وکلای ایران است که بدون آن در هر حال استقلال قوۀ قضاییه در این کشور بی معناست.

قاسم شعله سعدی، حقوقدان و وکیل دعاوی در ایران که پروانۀ فعالیتش به دلیل فشارهای قوۀ قضاییه لغو شده در توضیح این وضعیت نگران کننده از جمله گفته است که حتا قوۀ قضاییه آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید بمراتب بیشتر از استقلال دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران بود. او سکوت و انفعال وکلا و حقوقدانان ایرانی در قبال فشارها و محدودیت های تحمیلی از سوی قوۀ قضاییه را یکی از دلایل شرایط اسف بار امروز این قوه در ایران دانسته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید