زنان ایران بدون حجاب اجباری در تظاهرات اعتراضی شرکت کنند-گفتگو با پرویز دستمالچی

پرویز دستمالچی نویسنده و تحلیلگر مقیم آلمان
پرویز دستمالچی نویسنده و تحلیلگر مقیم آلمان پرویز دستمالچی

در حالی که رهبران حکومت اسلامی ایران اعتراضات خیابانی مردم ناراضی علیه فقر و استبداد مذهبی "اغتشاشگر" می نامد و به همین بهانه آنان را مستوجب سرکوب و برخوردهای شدید امنیتی می داند، بخش دیگری از جامعه معتقد است که تظاهرات جاری فاقد دورنمای سیاسی روشن است و این فقدان را مهمترین آسیب آن تلقی می کند.

تبلیغ بازرگانی

پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیلگر مقیم آلمان، ضمن مخالفت با این تلقی در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفته است : تظاهرات سراسری مردم ایران علیه فقر و استبداد دینی شناسنامۀ جنبش اجتماعی جاری است که صریحاً خواستار پایان یافتن خودکامگی دینی در این کشور و به منزلۀ نوعی همه پرسی علیه کلیت جمهوری اسلامی ایران است.

او افزوده است که این اعتراض های مدنی پیش شرط اساسی گذار ایران به دموکراسی و همچنین برگزاری هرگونه انتخابات و همه پرسی برای انتخاب آزادانۀ نمایندگان مردم و یا تشکیل مجلس مؤسسان جدید برای تدوین قانون اساسی آینده و تعیین نظام سیاسی مورد علاقۀ ملت است.

دستمالچی در عین حال تأکید کرده است که برای گذار به این مرحلۀ مهم، تظاهرکنندگان باید از هم اکنون پی گیری و تحقق مطالبات مشخصی را در دستور کار خود قرار دهند. از جملۀ این مطالبات، به گفتۀ پرویز دستمالچی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رهبران سندیکاهای کارگران و معلمان، آزادی احزاب و مطبوعات، آزادی اندیشه، لغو نظارت استصوابی، لغو حجاب اجباری علیه زنان و غیره است. پرویز دستمالچی همچنین تأکید کرده است که زنان باید از هم اکنون بدون حجاب اجباری در تظاهرات خیابانی شرکت کنند. او گفته است که یا حکومت اسلامی ایران به این مطالبات حداقل مردم ایران گردن خواهد نهاد یا مسئولیت ادامۀ مبارزات مردم را تا تحقق کلیه خواسته هایشان برعهده خواهد گرفت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید