افغانستان

زنان تجارت پیشه در تأمین نیازمندی های لوژستیکی اردوی ملی (ارتش افغانستان) سهیم می گردند

DR

نشستی به منظور تعیین معیارهای سیستم تدارکات و نقش زنان تجارت پیشه در تأمین نیازمندی های لوژستیکی اردوی ملی (ارتش افغانستان)، امروز در وزارت دفاع ملی افغانستان برگزار شد.

تبلیغ بازرگانی

دراین نشست به علاوه مسوولین امور شماری از زنان تجارت پیشه نیز مشکلات عمده فعالیت های شان را نبود همکاری های دولت و عدم قرضه های کوچک با سود کم عنوان می کردند.

زنان تجارت پیشه افغانستان می گویند : عدم همکاری های عملی سرمایه گذاران ملی و بین المللی و عدم قرضه های کوتاه مدت، باعث شده که شماری از آنها حضور شان در عرصه تجارت کمرنگ شود.

شماری دیگر می گویند علاوه بر عدم حمایت دولت از فعالیت های اقتصادی زنان، عدم وجود سرمایه کافی و محل تولیدات، مواد خام، عدم موجودیت بازار فروش در داخل و خارج از کشور، زنان تجارت پیشه را مجبور به ترک شغل شان کرده است.

زنان تجارت پیشه افغان، نداشتن امنیت شغلی و کمبود مهارت در عرصه تجارت را از مشکلات عمده فرا روی زنان تاجر در

کفتکو با محبوبه واعظی

افغانستان عنوان می کنند.

از محبوبه واعظی، بنیان گذار فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان و رئیس شورای زنان تجارت پیشه این کشور که در سال 2003 تأسیس شده پرسیدم این زنان تجارت پیشه چه کسانی هستند وشمارشان چقدر است ؟

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید