ایران /مصر

سخنان نخست وزیر مصر درباره ایران

به دنبال ابرازنگرانی برخی ازمحافل عرب درجنوب خلیج فارس، نسبت به بهبود روابط میان تهران وقاهره، "عصام شرف" نخست وزیرمصرامروزدردیداری ازامیرنشین کویت تاکید کرده که "عادی سازی روابط باتهران" به بهای زیان امنیت کشورهای عربی نخواهد بود. 

تبلیغ بازرگانی

به دنبال ابرازنگرانی برخی ازمحافل عرب درجنوب خلیج فارس، نسبت به بهبود روابط میان تهران وقاهره، "عصام شرف" نخست وزیرمصرامروزدردیداری ازامیرنشین کویت تاکید کرده که "عادی سازی روابط باتهران" به بهای زیان امنیت کشورهای عربی نخواهد بود.
وی گفت: اگرما صفحه جدیدی درروابط خود با ایران بگشائیم این به معنی ضررو زیان امنیت کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس نخواهد بود، زیرا به گفته وی، امنیت کشورهای عرب رابطه مستقیم با امنیت ملی مصردارد.
روزشنبه گذشته ایران خواستار برداشته شدن یک گام شجاعانه ازسوی مصردرجهت برقراری روابط با تهران گردیده بود.
درتهران، معاون وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی امروزباردیگربا اشاره به احتمال عادی شدن روابط میان تهران و قاهره گفت : همکاری های ایران و مصرعلیه هیچ کشورعربی درمنطقه نخواهد بود و این روابط می تواند به توسعه همکاری های چند جانبه بین کشورهای منطقه ازجمله عربستان و ترکیه نیز کمک کند.
وی درمورد روابط به شدت تنش آلود ایران وکشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی اشاره ای نکرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید