افغانستان

سرشماری نفوس در افغانستان

بعد از سالهای دراز جنگ، در افغانستان برای اولین بار، با کمک سازمان ملل، سرشماری نفوس صورت میگیرد.

تبلیغ بازرگانی

افغانستان چقدر جمعیت دارد؟ از سال 1979 به اینسو، جواب جدیدی به این سوال داده نشده است. جمعیت افغانستان امروز، بر اساس همان نظر سنجی سی و چهار سال قبل، چیزی میان 26 و 32 ملیون نفر تخمین میشود. بخش تلویزیونی ما، که بنام فرانس 24 یاد میشود، گزارش داده است که سازمان ملل افغانستان را برای بررسی مجدد اطلاعات در مورد مردمان ساکن این کشور، در یک برنامۀ سرشماری، کمک کند.

در مملکتی که سالها جنگ بوده است و زنان اجازۀ گفتگو با اشخاص ناشناس را ندارند، عملی شدن این برنامه بسیار مشکل است. ولی حدود 2500 پرسشگر، جاده ها و قریه و قصبات افغانستان را طی میکنند و معلومات لازم را از اهالی اخذ میکنند. ولی موضوع بسیار مهمی که عبارت از قومیت است، در این سرشماری مطرح نیست. مسئولین کشور، با در نظر داشت اینکه، نتایج این سرشماری میتواند اساسات فعلی توازن های سیاسی کشور را بهم بزند، از طرح سوال در مورد قوم و قومیت اشخاص، خود داری کرده اند.

این سرشماری را جامعۀ جهانی تمویل میکند. تنها برای ولایت کابل، 8 ملیون اورو در نظر گرفته شده است. هدف این سر شماری، درک بهتر نیازمندی های مردم ذکر شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید