سوریه/ترکیه/روسیه

سرنگونی سوخوی روسیه، اقدام از پیش طراحی شده ترکیه- گفتگو با تورج اتابکی

تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی در هلند
تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی در هلند

پس از سرنگونی بمب افکن سوخوی 24 روسیه توسط ترکیه، روابط بین دو کشور روسیه و ترکیه رو به تیرگی رفته است. با توجه به اینکه هر دو کشور از جهات مختلف درصحنه سوریه نقش خود را بازی می کنند، این پرسش مطرح میشود که تنش بین این دوکشور چه تأثیراتی میتواند در رویکرد سیاسی و نظامی هر یک از آنان در سوریه داشته باشد؟

تبلیغ بازرگانی

تورج اتابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند اعتقاد دارد که اقدام ترکیه در سرنگونی سوخوی 24 روسیه، اقدامی از پیش طراحی شده بوده که در جهت خروج ترکیه از انزوا در امور سیاسی سوریه، برنامه ریزی شده بود.

تورج اتابکی در این باره میگوید که حضور نظامی چشم گیر روسیه در هفته های اخیر با حمایت های ایران در سوریه، تغییرات عمده ای درصحنه نظامی و سیاسی سوریه پدید آورده و در نتیجه، ترکیه را به سوی نوعی انزوای سیاسی در این صحنه سوق داده است. در این حالت، ترکیه تلاش کرد که صحنه را به نوعی مهندسی کند که حضور خود در صحنه سوریه را نشان دهد...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید