افغانستان / فرانسه

سفررئیس جمهوری افغانستان به فرانسه

Afghanistan's President Hamid Karzai (L) is greeted by France's National Assembly speaker Bernard Accoyer before a meeting in Paris January 27, 2012.
Afghanistan's President Hamid Karzai (L) is greeted by France's National Assembly speaker Bernard Accoyer before a meeting in Paris January 27, 2012. Reuters

حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان که برای دیدارازچند کشورعضو اتحادیه اروپا به این قاره سفرکرده است، امروز درپاریس با همتای فرانسوی خود نیکولا سارکوزی دیدارو گفت و گو می کند.

تبلیغ بازرگانی

 رئیس جمهوری افغانستان دیروز را درایتالیا به سربرده بود و قراراست درپایان دیدارخود ازپاریس عازم گفت و گو با مقامات انگستان عازم لندن شود.

دراین حال، به دنبال سخنان وزیرامورخارجه فرانسه که گفته بود، نیروهای فرانسه درطول سال جاری میلادی به ماموریت خود درافغانستان تلفن خواهند داد، ژرار لانگه، وزیردفاع فرانسه، که از افغانستان بازگشته است، ضمن تشریح سیاست های فرانسه درمورد این کشور گفت: فرانسه خواستارتعیین دقیق حد وحدود مسئولیت ها و ماموریت های اعضاء ائتلاف بین المللی حاضر درافغانستان و بویژه تطبیق ماموریت ها با تهدید ها کنونی موجود درافغانستان است.
وزیردفاع فرانسه درادامه سخنان خود گفت: درنشست نوامبرسال دو هزارو ده میلادی نمایندگان ائتلاف بین المللی تصویب کردند که ماموریت نیروها تا سال دو هزارو چهارده ادامه یافته و پس از آن ادامه امورامنیت کشور به نیروهای ارتش ملی افغلانستان محول شود، به این ترتیب به گفته وزیردفاع فرانسه، ائتلاف بین المللی هنوز دوسال فرصت دارد تا درسامان بخشی اوضاع درافغانستان به دولت مرکزی این کشوریاری رساند.
قراراست نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز دردیدار با همتای افغان خود، اخرین تحولات سیاسی و نظامی این کشوررا مورد بحث و بررسی قراردهد.

برنامه و هدف های آقای کرزی درفرانسه و دیداربا رئیس جمهوری این کشورکدام ها خواهند بود، این پرسش را با دکترکریم پاکزاد پژوهشگر درمرکز مطالعات استراتژیک در پاریس مطرح کردم.

دکترپاکزاد درپاریس
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید