عراق

سفره نفتی "قرنای غربی ٢" در عراق به سوی تولید نفت می رود

DR

سفره نفتی "قرنای غربی ٢" در جنوب عراق که توسط شرکت نفتی "لوک اویل"٭ روسی بهره برداری می شود، تا پایان سال ٢٠١٣، صد و پنجاه هزار بشکه نفت در روز تولید خواهد کرد و این تولید در شش ماه دوم سال ٢٠١٤ به پانصد هزار بشکه خواهد رسید.

تبلیغ بازرگانی

عبدالکریم لعیبی- وزیر نفت عراق، با گفتن این سخنان افزود گه "لوک اویل"٭ قرار است ٢٣ چاه دیگر تا پایان سال ٢٠١٣ در این منطقه حفر کند.

"لوک اویل" با سهمی برابر 56.25 % در صدر کنسرسیومی قرار دارد، که دیگر اعضایش "استات اویل"٭ نروژی با 18.75 % و شرکت نفت عراق با 25% هستند.

ذخایر سفره نفتی "قرنای غربی ٢"، 12.15 میلیارد بشکه تخمین زده شده است.

٭ Lukoil

٭ Statoil

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید