ایران / آفریقا

سفروزیرامورخارجه جمهوری اسلامی به سنگال

علی اکبر صالحی
علی اکبر صالحی

به گزارش خبرگزاری فرانسه از "داکار" پایتخت کشورآفریقائی "سنگال" علی اکبرصالحی سرپرست وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران امروز وارد این کشورشد.  

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه از "داکار" پایتخت کشورآفریقائی "سنگال" علی اکبرصالحی سرپرست وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران امروزوارد این کشورشد.
بنا براین گزارش، وی در این سفرعلاوه برهمتای سنگالی خود با "عبدالهی واد" رئیس جمهوراین کشورنیز دیدارو گفت و گو خواهد کرد.
لازم به یادآوری است که درهمین کشور آفریقائی بود که منوچهرمتکی وزیرسابق امورخارجه جمهوری اسلامی ازبرکناری خود توسط محمود احمدی نژاد با خبرشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه صالحی دردیدارهای خود در داکارپیرامون روابط دو جانبه و مسائل بین المللی با میزبانان خود گفت و گو خواهد کرد.
گزارش دقیقی از هدف سفرمقام ایرانی به سنگال دردست نیست ، ولی لازم به یادآوری است که درنیمه های ماه دسامبر سال گذشته بود که دولت داکاربا احضارسفیرخود ازایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که توضیحات قانع کننده ای در مورد محموله های سلاح توقیف شده درکشورآفریقائی "نیجر" به دولت سنگال ارائه نکرده است.
مامورین گمرک "نیجر" در سی ویکم اکتبرسال گذشته یک کشتی حامل سیزده کانتنرسلاح مهمات را که گفته می شد از ایران حمل شده توقیف کردند که تاکنون نیز ازسرنوشت این پرونده خبری در دست نیست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید