افغانستان

سفر اشرف غنی احمد زی به پاکستان

REUTERS/Faisal Mahmood

رئیس جمهور جدید افغانستان- اشرف غنی احمدزی، برای اولین سفر رسمی خود، امروز وارد پاکستان شد.

تبلیغ بازرگانی

هدف این سفر اشرف غنی احمدزی، بهبود روابط پیچده میان دوکشور گفته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ پاکستان هم گفته است که گفتگوها میان اشرف غنی احمدزی و نوازشریف- رئیس جمهور پاکستان، روی مسایل مختلف خواهد بود؛ این مسایل مختلف، به گفتۀ تسنیم اسلم- سخنگوی وزارت امورخارجۀ پاکستان، عبارتند از صلح و ثبات، همکاری میان دو کشور، تعهدات سیاسی، همکاری اقتصادی و برنامۀ آموزشی.

مسایل مربوط به شورشیان که هر دو کشور از آن آسیب میبینند و مردم افغانستان حلقاتی را در  پاکستان متهم به پشتیبانی از آنان میکند و همچنان تشویش پاکستان از بهبود روابط میان افغانستان و هندوستان هم مسایلی هستند که در این ملاقات، بصورت مشخص یا تلویحاٌ مطرح خواهند بود.

ملاقات "شریف" و "اشرف"، در حالی صورت میگیرد که حکومت های هردو رئیس جمهور با مشکلات روبرو هستند. اشرف غنی احمدزی، هنوز موفق نشده است کابینۀ خود را تشکیل بدهد و حکومت نواز شریف هم زیر ضربات اپوزیسیون قرار دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید