افغانستان

سفر وزرای انگلیس به کابل

وزرای امورخارجه، دفاع و انکشاف انگلستان امروز به کاببل رفته اند و در حالیکه افغانستان مهم ترین مسئلۀ مربوط به امور خاجۀ انگلستان خواهد بود، قرار است با حامد کرزی گفتگو کنند.

تبلیغ بازرگانی

ویلیام هیگ وزیر امور خارجه، لیام فاکس وزیر دفاع و دفاع و اندرو میچل وزیر انکشاف (توسعه) انگلستان، برای اولین سفر مهم اعضای حکومت جدید این کشور، در حالی وارد کابل شدند که طالبان به حملات خود تشدید بخشیده اند. طی این سفر وزیر دفاع انگلستان اعلان کرد که نیرو های نظامی این مملکت در افغانستان بصورت دایمی نمیمانند و همچنان گفت که انگلستان این مسئولیت را ندارد که آموزش و پرورش را در یک مملکت «قرن سیزدهمی» به عهده بگیرد. برای بررسی روابط افغان و انگلیس، و احتمال تغیر در این روابط، بعد از بوجود آمدن حکومت جدید در انگلستان، گفتگویی داریم با آقای عزیز مرموز، نویسنده و خبرنگار قدیمی افغانستان.

آقای عزیز مرموز، با تصریح اینکه اگر احیاناً افغانستان در قرون اوسطی قرار داشته باشد، این به دلیل سیاست های انگلیس است، میگوید که سیاست این کشور در افغانستان و در منطقه، سابقه زیاد دارد و تغیر حکومت ها در آن آنچنان تغیری ایجاد نمیکند. در مورد حضور نظامی انگلستان در افغانستان، آقای مرموز میگوید که آنان موقع وارد شدن از کسی اجازه نگرفتند و به اعتراض داکتر عبدالله هم وقعی نگذاشتند.
 

گفتگو با عزیز مرموز، نویسنده و خبرنگار

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید