بین المللی

شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

فعالین مستقل کارگری شکایت و اعتراض خود را برای حضور هیئت ایرانی و دبیر کل خانه کارگر در کنگره فدراسیون اتحادیه های کارگری که در آتن تشکیل شد به این تشکل بین المللی کارگری تسلیم کرده اند. آنان معتقدند که نمایندگان واقعی کارگران ایران به علت فعالیت های صنفی خود در زندان هستند.

تبلیغ بازرگانی

شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری که امسال دریونان برگزار شده بود به کار خود پایان داد.
در این کنگره 598 نماینده و 213 ناظر شرکت داشتند.
از ایران نیز علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر همراه با هیئتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این کنگره حضور یافته بودند.
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری از سال 1945 تشکیل شد و هدف آن اتحاد و همکاری های جهانی برای دفاع از حقوق صنفی کارگران در جهان است.
اما فعالین مستقل کارگری، به حضورهیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درکنگره و رابطه نزدیک فدراسیون با نهادهای برسیمیت شناخته شدۀ این کشور اعتراض دارند.

گفتگو بافرید پرتوی عضو اتحادیه بین المللی کارگری

آقای فرید پرتوی عضو اتحادیه بین المللی کارگری درحمایت ازکارگران ایران و فعال سندیکایی درکانادا دلایل اعتراض فعالین مستقل کارگری را توضیح می دهد و می گوید که سالهاست که فعالین کارگری در خارج و داخل ایران به این فدراسیون اعتراض دارند زیرا آنها نه تنها خانه کارگر و هیئت ایرانی را نماینده کارگران ایران نمی دانند بلکه به نظرآنان تشکل های اسلامی کارگری موجود نهادهایی هستند که در مقابل تشکیلات واقعی کارگری پس ازانقلاب اسلامی ایجاد شده اند.
فرید پرتوی می افزاید درشرایطی که کارگران و نمایندگان آنها مثل آقایان اسانلو، شهابی، مددی و... درزندان هستند، درشرایطی که تشکل ها سرکوب می شود و کارگران حق و حقوقی ندارند و حتی نمی توانند برای پس گرفتن حقوق معوقه خود اعتراض کنند، افرادی که در کنگره فدراسیون اتحادیه های کارگری شرکت می کنند نمی توانند نمایندگان واقعی کارگران ایران به حساب آیند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید