دسترسی به محتوای اصلی
ایران

شاهزاده رضا پهلوی: «دین نباید بازیچه دست حاکمان قرارگیرد».

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

به دنبال انتشارخبرهائی مبنی بروخامت وضع جسمی مهدی خزعلی زندانی عقیدتی که همچنان دراعتصاب غذا بسرمی برد، شاهزاده رضا پهلوی با انتشاربیانیه ای هشدارداد که «دین نباید بازیجه دست حاکمان باشد» 

تبلیغ بازرگانی

 شاهزاد رضا پهلوی دربیانیه خود می نویسد: آنچه برمهدی خزعلی می گذرد، نماد ظلم بی پایان استبداد حکومت دینی است که حتی بردینداران این سرزمین نیزروا داشته می شود.

بیانیه با اشاره به سرنوشت روحانیون دردوران حکومت اسلامی می نویسد: این رفتارهای ناعادلانه، غیرانسانی و تبعیض آمیزحکومت دینی، برعلیه دیگرادیان، مذاهب و باورها ازجمله مسیحیان، کلیمیان، اهل سنت، بهائیان، صوفیان ودیگران نیز اعمال شده است. کشیش یوسف ندرخانی، تنها به جرم انتخاب باورو دین دیگر، پس از دو سال حبس دربدترین شرایط روحی با اتهام ارتداد، به اعدام محکوم شده است.

درپایان این بیانیه با اشاره به اینکه «عملکرد این حکومت دینی مبتنی برآپارتاید مذهبی است» آمده است: تنها درسایه یک حکومت مبتنی برجدائی دین از حکومت است که آزادی و احترام پیروان همه ادیان، همه باورها و روحانیون حفظ خواهد شد.

شاهزاده رضا پهلوی ازایرانیان می خواهد، به ادامه زندان مهدی خزعلی و یوسف ندرخانی اعتراض نمایند؛ وی یادآوری میکند که اعتراض به نقض حقوق اولیه مهدی خزعلی، کشیش یوسف ندرخانی و دیگر زندانیان سیاسی- عقیدتی و رساندن فریاد آنان به گوش جهانیان و ظیفه یکایک ما ایرانیان است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.