سومالی/ تروریسم

شمارقربانیان سوء قصد های ترویستی سومالی به 276 تن رسید

محل سوئ قصد تروریستی درموگادیشو
محل سوئ قصد تروریستی درموگادیشو REUTERS/Feisal Omar

شمارقربانیان دوسوء قصد تروریستی در"موگادیشو"، پایتخت سومالی، درساعات امروز به 276 تن رسید.حال ده ها تن ازمصدومین این سوء قصدهای دربیمارستان های پایتخت سومالی وخیم گزارش شده است. 

تبلیغ بازرگانی

"محمد عبدالله محمد"، رئیس جمهوری سومالی، رویدادهای خونین روز شنبه را "یک تراژدی ملی" توصیف کرده است.

هردو انفجار با فاصله کوتاهی روزشنبه دردو نقطه ازمرکز شهرموگادیشو صورت گرفته که اولین آن بسیارویرانگربوده وصد ها قربانی به جای گذشته است.

نخستین انفجارتوسط یک خود روی مملو از مواد منفجره دردرنزدیکی هتلی روی داد که پرکشتارترین این دو سوءقصد بود.

به فاصله کوتاهی از انفجاراول دومین انفجارتوسط یک بمب دریکی ازمحلات پایتخت سومالی صورت گرفت که دو قربانی به جای گذاشت./

ساعتی پس ازسوء قصد اول یک مقام پلیس موگادیشو به رویترزگفت مشخص شده است که سوء قصد به وسیله یک خود روی انتحاری صورت گرفته است.

محل این انفجارتا ساعاتی پس ازحادثه درحال سوختن بوده است.

به گفته مقامات امنیتی سومالی به احتمال زیاد این سوء قصد ها توسط گروه افراطی اسلامی "الشباب" صورت گرفته است، اما، تا این ساعت هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حملات روزشنبه را برعهده نگرفته است.

به دنبال حوادثه روزشنبه جامعه بین المللی، ضمن محکوم کردن سوء قصد های تروریستی، آمادگی خود را برای کمک به مردم سومالی اعلام کرد.

روسای جمهوری فرانسه، اسپانیا و ترکیه آمادگی خود را برای ارائه کمک به دولت موگادیشو اعلام داشته اند.

لازم به یاد آوری است که سومالی اکنون سال هاست که ازسوی گروه اسلامی – تروریستی "الشباب" مورد تهدید قراردارد.

گفته می شود این گروه مسلح افراطی "سنّی مذهب" با گروه تروریستی "القاعده" ارتباط نزدیک دارد و خواستاربرقراری حکومتی مبنتی برشریعت اسلامی درسومالی است.

درحال حاضراین گروه بخشی هایی ازسومالی را دراختیاردارد که نیروهای ارتش قادربه پاک سازی آن نیستند.

با بالا گرفتن فعالیت های تروریستی "الشباب" درسال های اخیرارتشی متشکل از 22 هزارسرباز آفریقایی ازسوی "اتحادیه آفریقا" تاسیس شد که برای مبارزه با گروهای تروریستی اسلامی درمنطقه با ارتش سومالی همکاری می کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید