شهر تهران منابع زیست پایدار ندارد

محمدعلی نجفی شهردار تهران
محمدعلی نجفی شهردار تهران مهر

*محمدعلی نجفی، شهردار تهران در اولین نشست خبری خود با حضور صدها خبرنگار داخلی و خارجی گفت که شهر تهران در معرض تهدیدهای گوناگون قرار گرفته است. او گفت که رفع این تهدیدها و یافتن راه حل برای مشکلات تهران بدون گفتگوی عمومی امکانپذیر نیست. محمدعلی نجفی اضافه کرد : سیاست های شهری پایتخت در چند دهۀ گذشته امکان زیست پایدار را از پایتخت سلب کرده، به طوری که منابع و دارایی های شهر تهران تا حداکثر ممکن مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

شهردار جدید تهران اعتراف کرد که ادامۀ سیاست های گذشته امکانپذیر نیست و در جریان سال های گذشته فضاهای شهری پایتخت فروخته شده و منابع آب شهر برای رشد آتی پایتخت کفایت نمی کنند مضاف بر اینکه نابرابری های فضایی و اجتماعی در حال گسترش هستند و تهران در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر است.

محمدعلی نجفی در جای دیگری از سخنانش افزود که آسیب های اجتماعی تهران رو به گسترش است و تنش های ناشی از آنها در سطوح فردی و روابط میان شهروندان به طور روزمره آشکارند. شهردار تهران ترافیک را معضل اصلی شهر تهران خواند و با استناد به برخی نظرسنجی ها گفت : کسانی که برخوردارترند باید در تأمین هزینه های شهری تهران سهم بیشتری برعهده گیرند.

شهردار تهران به وجود فساد گسترده در شهرداری تهران اعتراف کرد و افزود که در جلسۀ محرمانه ای که به تازگی با مقامات امنیتی کشور برگزار کرده این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. محمدعلی نجفی با اشاره به این جلسه اظهار داشت: "اگر بخشی از منابع و منافع شهر تهران به ناحق به کسی داده شده باید برگردد و مسامحه و رودربایستی با کسی ندارم."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید