افغانستان / حقوق بشر

شورای عالی صلح نباید از حقوق بشر تخطی کند و حقوق زنان و اقلیت ها را نادیده بگیرد

گرچه شرکت کنندگان در همایش امروز، شامل حدود دویست نفر از نمایندگان جامعه مدنی بودند، ولی گفته می شود که این تفاهم نامه با توافق هزار و پانصد نهاد مدنی تنظیم شده است.

تبلیغ بازرگانی

 صبح امروز در کابل میان گروهی از نمایندگان جامعه مدنی و اعضای شورای عالی صلح تفاهم نامه ای به امضاء رسید که هدف آن همکاری و هم آهنگی سازمان های مدنی با این شورا برای تحقق صلح در افغانستان است.
گفته می شود که گرچه شرکت کنندگان در همایش امروز، شامل حدود دویست نفر از نمایندگان جامعه مدنی بودند، ولی این تفاهم نامه با توافق هزار و پانصد نهاد مدنی تنظیم شده است.
پس از امضای این تفاهم نامه قرار است دو طرف یک برنامه عملی برای فعالیت مشترک تدارک ببینند، تا سازمان های مدنی هم در برقراری صلح در افغانستان نقشی بعهده گیرند.
در گفتگوئی با راز محمد دلیلی یکی از فعالان جامعه مدنی که در اجلاس امروز شرکت کرده است، او اظهار نظر می کند که جامعه مدنی باید یک پل بیطرف میان مردم و شورای عالی صلح باشد.
او می گوید ما توانستیم بندهائی در این تفاهم نامه بگنجانیم که بر اساس آنها شورای عالی صلح در مذاکراتش نباید از حقوق بشر تخطی کند و نباید حقوق زنان و اقلیت ها را نادیده بگیرد.
بعقیده راز محمد دلیلی این اولین تفاهم نامه ای است که بین دولت و جامعه مدنی به امضاء رسیده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید