مصر/ حسنی مبارک

صدور حکم حبس ابد برای رئیس جمهوری سابق مصر

حسنی مبارک، مانند جلسات گذشته هیچ واکنشی به اعلام رای صادره امروز نشان نداد.
حسنی مبارک، مانند جلسات گذشته هیچ واکنشی به اعلام رای صادره امروز نشان نداد. Reuters

حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، به حبس ابد محکوم شد. دادگاه عالی مصر رئیس جمهوری سابق را درمورد صدور دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان درجریان قیام مردمی سال 2011 مجرم شناخت و وی را به حبس ابد محکوم کرد.

تبلیغ بازرگانی

شش تن از افرادی که به شرکت درسرکوب تظاهرکنندگان متهم بودند تبرئه و آزادی خود را بازیافتند.

رئیس جمهوری سابق مصر بامداد امروز برای استماع حکم دادگاه با هلی کوپتر از زندان به محل دادگاه برده شد و مانند جلسات پیشین در یک محوطه امنیتی فلزی به رای دادگاه گوش کرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد: حسنی مبارک مانند جلسات گذشته هیچ واکنشی به اعلام رای صادره نشان نداده است.
وی در آغازمحاکمات اتهامات دادستان علیه خود را رد کرده بود.
همزمان با حسنی مبارک، دادگاه قاهره حبیب اعدلی وزیرکشورمصر به هنگام "انقلاب نیل" را نیز به حبس ابد محکوم کرد. وی نیز درمورد کشته شدن تظاهرکنندگان در میدان التحریر مجرم شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در لحظات پس ازاعلام حکم حسنی مبارک، سالن دادگاه بطورموقت دچارناآرامی شد. شماری ازشرکت کنندگان با دادن شعارهائی خواستار "پاک سازی دستگاه قضائی" گردیده اند.
بنابر این گزارش در بیرون تالار دادگاه نیز به دنبال اعلام آراء قضات، شماری ازمخالفین حکومت پیشین شعارهای "الله اکبر" سرداده اند.
  به دنبال اعلام حکم دادگاه، دادستان دستورانتقال رئیس جمهوری سابق را به زندان "تورا" صادرکرد. وی تا کنون در یکی از بیمارستان های نظامی قاهره تحت معالجه قرار داشت.

وکلای مدافع مبارک اعلام کردند که در مورد حکم صاره درخواست تجدید نظر خواهند کرد.

گفته می شود که پسران حسنی مبارک از اتهامات وارده تبرئه شده اند. این گزارش هنوز ازسوی مقامات قضائی مصرتائید نشده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید