افغانستان/ طالبان

طالبان می گویند از پروژه های بزرگ افغانستان حمایت خواهند کرد

گروه طالبان می گوید که از پروژه های بزرگ ملی افغانستان حمایت و نگهداری خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

دریک اعلامیه که روز سه شنبه ۲۹ نوامبر/ ۹ قوس ازسوی گروه طالبان پخش گردیده آمده است که رهبری طالبان به افراد تحت امرش دستور داده است ازتمامی پروژه هایی که به نفع مردم است حمایت نمایند.

برپایه ی اعلامیه این پروژه ها سبب پیشرفت کشور و آرامش مردم میشود و طالبان نه تنها از آن حمایت می نمایند بلکه آنها را محفظت خواهند کرد.

دراعلامیه طالبان همچنین از پروژه های بزرگ درافغانستان مانند تاپی، کاسا یکهزار، مس عینک، راه های مواصلاتی، وبندهای برق وآب درحال ساخت نام گرفته شده وگفته شده است که اعمار و بهره برداری از چنین پروژه هایی، شامل اهداف امارت اسلامی می باشد.

این درحالی است که گروه طالبان در بیشترین موارد متهم به ویران ساختن مراکز آموزشی، تخریب راه ها وپل ها، تاسیسات همگانی و ترورشماری از بزرگان اقوام وفعالین مدنی در افغانستان بوده است.

آگاهان امور به این باوراند که تنها صدور چنین اعلامیه ای از سوی یک گروه جنگی که ازجانب دولت افغانستان ونهاد های بین المللی متهم به انجام حملات مسلحانه در برابر اهداف دولتی وغیر دولتی در کشور است، نمیتواند ضمانتی برای انعطاف در امر ترک روش های خشونت بار این گروه و مصوونیت پروژه های بزرگ ملی در کشور باشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید