افغانستان / طالبان

طالبان و آیندۀ افغانستان

اگر چه آزاد شدن زندانیان طالبان به تعویق افتاده است، ولی تأکید روی الزام گفتگو با آنان، برای صلح، و بهبود آیندۀ افغانستان ادامه دارد.

تبلیغ بازرگانی

با طرح اینکه، ایالات متحده هنوز تصمیم نهایی انتقال زندانیان طالبان را نگرفته است، کشکمکش های سیاسی ادامه دارد؛ ولی جزئیات دیگر تعاملاتی که برای آغاز این مذاکرات به راه افتاده است، باعث تشویش بسیاری شده است.

***

طالبان چه میخواهند و حکومت و متحدین آمریکایی آن، چه چیز های را حاضرند به آنان تقدیم کنند؟ این سوالات را با وحید مژده در میان گذاشتیم.

بعد از ابراز امیدواری به اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد، و مرتبط ساختن موفقیت آن، به صداقت آمریکایی ها، در مورد صلح در افغانستان، آقای مژده که یکی از متخصصین تحریک طالبان است، از رأی مردم صحبت میکند.

آقای مژده میگوید که مقاومت مردم بر ضد روس در گذشته و تداوم مقاومت بر علیه غربی ها توسط جریان طالبان، نمایندگی از این میکند که مردم افغانستان رژیم اسلامی میخواهند.

طالبان هم، به گفتۀ او، رژیم اسلامی میخواهند و باید از مردم نظر پرسی شود و طالبان هم نتایج این نظر پرسی را قبول کننند.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید