یمن

طرح «خروج از بحران» برای یمن

Reuters/Ammar Awad

مخالفین یمنی در پارلمان، طرح پیشنهادی شیخ نشینان خلیج فارس را پذیرفته اند، ولی ایجاد یک حکومت موقت، تحت رهبری علی عبدالله صالح، رئیس دولت کنونی را قبول نمیکنند.

تبلیغ بازرگانی

اوپوزیسیون پارلمانی یمن، امروز اعلان کرد که طرح «خروج از بحران» را که شیخ نشینان عربی خلیج فارس پیشنهاد کرده اند، میپذیرد. سخنگوی این اوپوزیسیون، محمد قحطن، میگوید که «این طرح خوبی است ولی تنها ما تشکیل حکومت ملی را به آن شکلی که پیشنهاد شده است نمیپذیریم.» و اضافه میکند که آنان نمیخواهند تحت فرمان علی عبدالله صالح کار کنند و سوگند یاد کنند. آنان بر عکس، از علی عبدالله صالح خواسته اند که در مدت سی روز، همانطوریکه طرح خروج از بحران شیخ نشینان عربی خلیج فارس پیشنهاد میکند، استعفا کند و قدرت را به معاون خود بگذارد. اوپوزیسیون پارلمانی حاضر است حکومت اتحاد ملی را، تحت رهبری معاون او ایجاد کند.

تا حالا، مخالفین پارلمانی و کمیته های تظاهر کنندگان، خروج فوری رئیس دولت را میخواستند. در حالیکه مخالفین پارلمانی موضع گیری انعطاف پذیرانه تری را انتخاب کرده اند، کمیته های تظاهر کنندگان، شدیداً با طرح «خروج از بحران» مخالف استند. علی عبدالله صالح گفته بود که با این طرح شیخ نشینان خلیج فارس موافق است و در این مورد، حاضر به همکاری مثبت، در چارچوب قانون اساسی میباشد.

طرح شورای همکاری خلیج فارس، تشکیل یک حکومت اتحاد ملی، همراه با رئیس دولت است، که در مرحلۀ بعدی، قدرت را به معاونش خواهد سپرد، و همچنان، ختم تظاهرات های خیابانی.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید