ایران

طیب نیا: مخالفان خصوصی‌سازی مدیران و مقامات رانت‌خوار هستند

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، می گوید که روزانه نامه های تهدیدآمیزی با امضای دهها نفر و در مخالفت با طرح خصوصی سازی شرکت های دولتی دریافت می کند. علی طیب نیا تلویحاً گفته است که عده ای از نویسندگان و امضاکنندگان این نامه ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که گاه وزیر اقتصاد را به استیضاح تهدید کرده و گاه تهدید کرده اند که در اعتراض به خصوصی سازی شرکت ها در مقابل مجلس خود را آتش خواهند زد.

تبلیغ بازرگانی

با این حال، علی طیب نیا اضافه کرده است که بیشترین کسانی که در مقابل خصوصی سازی شرکت های دولتی مقاومت می کنند خود مقامات ملی و محلی هستند. وزیر اقتصاد از مخالفان خصوصی سازی به عنوان "معرکه‌گیر" یاد کرده و افزوده است که عمده مخالفت آنان این است که چرا شرکت ها تحت عنوان خصوصی سازی به دوستان و آشنایان آنان واگذار نمی شود. به همین دلیل، به گفتۀ علی طیب‌نیا، هم‌اکنون حتا یک واگذاری در یک استان یا یک شهرستان کشور وجود ندارد که با مخالفت مقام های محلی و ملی مواجه نباشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرده است که او علت مخالفت مقامات ملی و محلی را با خصوصی سازی شرکت های دولتی می فهمد، زیرا، برای مدیران کشور، شرکت دولتی یعنی رانت و حقوق های نجومی، عضویت در هیئت مدیره و سفرهای خارجی، استخدام دوستان و خویشاوندان و فسادهای دیگر... بی دلیل نیست که به گفتۀ وزیر اقتصاد در یک شرکت دولتی به جای یک هزار نفر پنج هزار استخدام می شوند که همگی، به گفتۀ او، از دوستان و اقوام همین مدیران محلی و ملی هستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید