ایران / داخلی

طی سی سال، شمار زندانیان درایران هفده برابر شده است

دراین حال خبرگزاری دولتی "مهر" درایران گزارش دیگری را درمورد ناهنجاری‌ها درایران انتشارداده است.

تبلیغ بازرگانی

این خبرگزاری می نویسد: آمارزندانیان درایران نسبت به سه دهه گذشته رشدی هفده درصدی داشته است. به گزارش این خبرگزاری کارشناسان علت افزایش زندانیان موادمخدر، فقر و چالش های قانونی جرم های کوچک می دانند، اما دراین میان غفلت از خانواده زندانیان موجب شده آسیب های اجتماعی جدیدی درجامعه متولد شود.
براساس این آمار، شمار زندانیان قبل از انقلاب اسلامی با توجه به جمعیت سی و شش میلیون نفری حدود ده هزارنفربوده است. به نوشته مهر، اگر قرار باشد که آمار رشد زندانیان را براساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان ایران با توجه به دو برابرشده جمعیت ایران به حدود بیست هزارنفر برسد، درحالی که شمار زندانیان درون زندان های ایران هم اکنون حدود یکصدوهفتادهزارنفر است. به نوشته این خبرگزاری، این آمارنگران کننده را اگر درکنارمشکلات دیگری که برای زندانیان درزندان به وجود می آید بگذاریم اوضاع "هراس انگیز"تر از این هم می شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید