دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ حقوق بشر

عبدالکریم لاهیجی: شمار زیاد زندانیان درآستانه نوروز

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۸ دقیقه

درآستانه نوروز، درایران شمارزیادی از فعالین سیاسی، فرهنگی و روزنامه نگاران از آزادی و بودن میان خانواده و دوستداران خود محروم هستند.

تبلیغ بازرگانی

سازمان های حقوق بشری ایرانی به همین مناسبت به یادآوری نامهای بسیاری از ایرانیان درزندان های امروز این کشورپرداخته اند.

یکصد و بیست وهفت نفرازفعالین اجتماعی، زنان، مدافعان حقوق شهروندان با انتشاربیانیه ای صدور حکم هجده سال زندان همراه با تبعید و بیست سال محرومیت ازحق وکالت برای آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل دعاوی را "غیرقانونی و مغایربا نص قانون اساسی" جمهوری اسلامی دانستند.
این درحالی است که وکلا و فعالین دیگری مانند خانم نسرین ستوده، سیف زاده ودیگران همچنان درزندان به سرمی برند.
همزمان با این بیانیه "شورای دفاع ازحق تحصیل" درایران نیز با انتشاربیانیه ای ابرازامیدواری کرده است که "سال جدید، سال آزادی و لغو تمام احکام محرومیت و زندان باشد".

 هرانا، خبرگزاری مستقل حقوق بشرایران گزارشی را درمورد شصت وهفت شهروند باورمند جامعه بهائی ایران انتشارداده که درزندان های ایران به سرمی برند.
هرانا به مناسبت فرارسیدن نوروز ایرانی گزارش هائی را درروزهای اخیرپیروامون زندانیان، ازجمله عبدالفتاح سلطانی وکیل دعاوی ودیگر وکلا وروزنامه نگاران زندانی منتشرکرده است. دکترعبدالکریم لاهیجی حقوق دان و نایب رئیس جامعه های حقوق بشربین المللی می گوید: سال هاست که وی شاهد فررسیدن نوروز و ادامه زندان های بیشماری ازفعالین و اهل قلم ایرانی بوده است. :
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.