افغانستان / پاکستان

عدم شرکت پاکستان در یک جلسۀ نظامی در کابل

Reuters

دولت پاکستان اعلان کرده است که در اعتراض به حملۀ هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی، که باعث کشته شدن تعدادی در پاکستان شد، در جلسه ایکه قرار بود در کابل روی مسایل نظامی صورت بگیرد، شرکت نخواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

در حملات نظامی امریکایی، در افغانستان هم بصورت مرتب تعدادی از مردم غیرنظامی کشته میشوند و هر بار حکومت افغانستان در برابر آن اعتراض میکند. ولی آیا برخورد پاکستان در همچنین موارد، سخت تر از برخورد افغانستان است؟ این سوال و مسایل دیگر مربوط به طرز برخورد پاکستان در رابطه با جنگ افغانستان را با آقای شاه حسین مرتضوی، خبرنگار در روزنامۀ هشت صبح در میان گذاشتیم.

آقای مرتضوی میگوید که از زمان های قدیم تا امروز، پاکستان تلاش دارد تا از جنگ افغانستان به نفع خود استفاده کند. علاوه بر مقدار پولی که هر سال این کشور در مقابل مبارزه با طالبان، از ایالات متحده بدست می آورد، با در نظر داشت اینکه در طی سال جاری عیسوی، قرار است مسئولیت های نظامی به نیروهای افغان واگذار شود، پاکستان هر چه بیشتر میخواهد خود را به کشور های غربی تحمیل کند. یکی دیگر از اهداف پاکستان در این فشار آوردن ها، تغیر توازن سیاسی با کشور هندوستان است. پاکستان میخواهد که همزمان با جلب پشتیبانی غرب، شهرتی را که به عنوان کشور پشتیبان طالبان، به دست آورده است، هم تغیر بدهد، و بر عکس، به عنوان کشوری ابراز وجود کند، که در جنگ با طالبان، برای کشور های غربی مفید و ضروری است.

گفتگو با شاه حسین مرتضوی، خبرنگار در روزنامۀ هشت صبح

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید