ایران / انگلیس

عزیمت کاردارجدید ایران به انگستان

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، محمد حسن حبیب الله زاده کادارغیرمقیم جمهوری اسلامی ایران درانگلیس امروزپنجشنبه نخستین دیداررسمی خود را از لندن آغازکرد.

تبلیغ بازرگانی

بنا براین گزارش قراراست وی طی اقامت دو روزه خود درلندن با مقامات وزارت امورخارجه انگستان دیدارودرباره پیشبرد گام به گام روابط دو جانبه رایزنی خواهد کرد.

وی همچنین قراراست ازاماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی درلندن بازدید و ازنحوه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم انگلیس اطلاعاتی به دست آورد.

وی قراراست با آجی شارما کادارجدید غیرمقیم انگستان درایران نیز دیداروگفت وگو نماید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید