بین المللی

عضویت تردید بر انگیز ایران در کمیسیون جهانی حقوق زنان

 چند روز پس از آنکه عضویت لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بحالت تعلیق در آمد، نگاهها، هم اکنون متوجه عضویت تردید برانگیز جمهوری اسلامی ایران درکمیسیون جهانی حقوق زنان شده است.آن بایفسکی استاد علوم سیاسی کانادایی اظهار داشته است که حضور جمهوری اسلامی درکمیسیون جهانی حقوق زنان، توهین بزرگی نسبت به همه زنان جهان است.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس منابع خبری، چند روز پس از آنکه عضویت لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بحالت تعلیق در آمد، نگاهها، هم اکنون متوجه عضویت تردید برانگیز جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون جهانی حقوق زنان شده است.
آن بایفسکی استاد علوم سیاسی کانادایی که گروه دیده بان بر عملکرد سازمان ملل متحد را رهبری میکند اظهار داشته است که حضور جمهوری اسلامی در کمیسیون جهانی حقوق زنان، توهین بزرگی نسبت به همه زنان جهان است. وی همچنین گفته که تعلیق عضویت لیبی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، میتواند آغازگر فصل جدیدی باشد که سازمان ملل متحد از چارچوب های قبلی- غیر قابل توجیه خود، عدول نماید.
یاد آور میشویم که ایران هم اکنون یکی از 45 کشور عضو کمیسیون جهانی حقوق زنان است که اخیراً، به همراه 10کشور دیگر، از جمله اسرائیل برای مدت چهار سال به عضویت این کمیسیون برگزیده شده است.
گروه بایفسکی به موارد دیگری اشاره میکند که نشانگرتضاد های آشکار در بطن سازمانها وکمیسیون های وابسته به سازمان ملل متحد است.
از جمله این موارد میتوان به عضویت کشورهای کوبا و بلاروس، با اقتصادی ناپایدار در کمیسیون اقتصاد پایدار سازمان ملل متحد، و یا به کشورهای سومالی و سودان- که با سیاست های خود موجد آوارگی وپناهندگی صد ها هزار تن هستند، بعنوان اعضای کمیته اجرایی آژانس بین المللی برای پناهندگان، وبالاخره عضویت ایران، قزاقستان، چین و لیبی درکمیته سازمان ملل متحد برای "آزادی" اطلاعات اشاره نمود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید