ایران

عقب نشینی حکومت در برابر تظاهرات مردم زنجان و اراک

عاقبت مقامات حکومتی ایرانی در مقابل اعتراض های مداوم مردم زنجان کارخانۀ سرب سازی این کشور را تعطیل کردند که از دو دهۀ پیش تاکنون هوا و محیط زیست این شهر را بسیار آلوده و منشا بیماری های خطرناک شده است.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس تحقیقات و آزمایش های صورت گرفته کارخانۀ سرب سازی زنجان که متعلق به دولت است آب های زیرزمینی این شهر را نیز شدیداً آلوده کرده است.

به گفتۀ شاهدان عینی در یازدهم اوت گذشته دست کم یازده هزار نفر از مردم زنجان با برگزاری تظاهرات خیابانی خواستار بسته شدن کارخانۀ سرب سازی زنجان شدند. سه روز بعد پنج هزار نفر دیگر از اهالی  زنجان برغم اعلام ممنوعیت راهپیمایی از سوی مقامات از نو به خیابان ها آمدند و خواستار تعطیل شدن کارخانۀ سرب سازی شدند.

اینبار راهپیمایی مردم به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد که در پی آن مقامات جمهوری اسلامی فرمان بسته شدن کارخانۀ سرب سازی زنجان را صادر کردند. تعطیلی این کارخانه اخراج 400 کارگر آن را در پی داشته و همین تظاهرات سیصد تن از کارگران کارخانه را باعث شده که می گویند سرب سازی زنجان تهدیدی علیه زندگی افراد به شمار نمی رود.
در شهراک اراک نیز هر هفته تظاهرات مشابه ای از سوی ساکنان این شهر و با خواست تعطیلی مجموعۀ صنعتی سرب سازی اراک برگزار می شود، بی آنکه تاکنون مقامات به مطالبۀ تظاهرکنندگان توجه کرده و ترتیب اثر کامل بدهند. با این حال، در اراک نیز مقامات محلی در پی تظاهرات مکرر شهروندان و درگیری آنان با پلیس نهایتاً کارخانۀ اصلی مجموعۀ سرب سازی این شهر را تعطیل کردند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید