زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

آگاهی ملی مردم در پرتو جنبش سبز فزونی گرفته است

صدا ۲۶:۴۱
ISNA

شرکت کنندگان در این میز گرد معتقدند که علیرغم کوشش های همه جانبه حکومت بقصد تشدید اختناق در کشور، معترضین به خوبی عمل کرده اند و در نتیجه جنبشی که خود ثمره رشد آگاهی ها در میان مردم است، علیرغم سرکوب ها ، به آگاهی مردم افزوده است.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه بسرعت به سالروز انتخابات پر ماجرای سال 88 نزدیک می شویم، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ، به سخنرانی ها و اظهار نظر کردن ها نسبت به حوادث کشور شدت بخشیده اند و بنظر می رسد که خیال دارند سالگرد این حادثه را به سکوی پرتاب جدیدی مبدل کنند.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی هر دو در روزهای اخیر بمناسبت های مختلف بار دیگر بر " بحرانی " خواندن اوضاع سیاسی کشور تاکید و مهم ترین وظیفه هواداران جنبش سبز را پر کردن جای خالی رسانه ها، بقصد گسترش آگاهی ها ارزیابی کردند.

مهدی کروبی در ملاقات با نمایندگان ادوار مجلس یاد آور شد که دولتیان " سعی دارند مردم را در انزوای خبری قرار دهند. بنابراین وظیفه تک تک ما در این شرایط اطلاع رسانی است."

میر حسین موسوی نیز در سخنرانی اش در مقابل جمعی از ایثارگران، آگاهی دادن به مردم و بسط و گسترش آنرا مهم ترین وظیفه نامید و اضافه کرد که در شرایط کنونی "شبکه ها و هیئت ها" اهمیت فوق العاده دارند. او گفت ما باید آگاهی را به روستائیان، کشاورزان، صنعت گران و معلمان منتقل کنیم. این پافشاری ها بر ایجاد شبکه های مردمی و بسط آگاهی در میان مردم، در حالی انجام می شود که دولت بکمک دستگاههای امنیتی و انتظامی اش در ماه های اخیر با دقت و مهارت به بستن آخرین روزنه های انتقال خبر و آگاهی مشغول است و با قاطعیتی که در دستگیری ها و بستن روزنامه ها و اعمال سانسور علیه منابع خبری نشان می دهد، بمظر می رسد که حلقه محاصره علیه فعالین جنبش سبز روز به روز تنگ تر می شود.

مهدی خانبابا تهرانی : پیام های آقایان کروبی و موسوی بمناسبت روز کارگر و معلم نشان از آن دارد که آنها هم به این نکته پی برده اند که بدون پیوند با جنبش کارگری و جنبش معلمان ایران ، جنبش سبز تحکیم نخواهد یافت.داریوش همایون : فقدان یک چارچوب منسجم برای جنبش سبز عیب آن نیست بلکه قدرت آن است. با تکیه به همین قدرت هم هست که این جنبش در ده ماه گذشته دچار چند پاره گی و بهم ریختگی نشده است .موسوی خوئینی : رهبران جنبش اعتراضی چیزی برای از دست دادن ندارند و می خواهند این مفهوم را به حکومت برسانند که اگر اجازه نمی دهید که ما قدرت را بدست گیریم ، حکومت پیش کش خودتان ، ولی ما از خواست های خود نمی توانیم کوتاه بیائیم.

جنبش سبز و آگاهی ملی مردم ایران

براستی درباره میزان موفقیت نیرو های حکومتی در تشدید اختناق علیه معترضین، و نیز میزان کار آمدی کوشش های معترضین در شکستن این جو اختناق چگونه باید داوری کرد؟ مهدی کروبی این هفته بار دیگر تاکید کرد که هر چه فشار ها را بیشتر کنند ما نیز بیشتر مقاومت کرده و انسجام بیشتری خواهیم یافت. میر حسین موسوی نیز در سخنرانی اخیرش مدعی شد که در عرصه اطلاع رسانی و بسط آگاهی ها میان مردم " بعد از انتخابات پیشرفت کرده ایم".

در یک میز گرد رادیوئی با شرکت آقایان مهدی خانبابا تهرانی و داریوش همایون – هر دو از فعالین پر سابقه سیاسی در اروپا - و موسوی خوئینی نماینده سابق مجلس ششم، می کوشیم بحث خود را با طرح این پرسش آغاز کنیم که از این هماوردی فرسایشی میان حکومت و مخالفان چه بیلانی می شود ارائه کرد؟ در این میز گرد پرسش های دیگری هم درباره معیار های سنجش اعتبار و میزان نفوذ جنبش سبز در ایران، و چارچوب های مطالباتی آن مطرح شده اند که پاسخ های شرکت کنندگان در این میز گرد را می توانید گوش کنید.

مهدی خانبابا تهرانی : پیام های آقایان کروبی و موسوی بمناسبت روز کارگر و معلم نشان از آن دارد که آنها هم به این نکته پی برده اند که بدون پیوند با جنبش کارگری و جنبش معلمان ایران، جنبش سبز تحکیم نخواهد یافت.

داریوش همایون : فقدان یک چارچوب منسجم برای جنبش سبز عیب آن نیست بلکه قدرت آن است. با تکیه به همین قدرت هم هست که این جنبش در ده ماه گذشته دچار چند پاره گی و بهم ریختگی نشده است .

موسوی خوئینی : رهبران جنبش اعتراضی چیزی برای از دست دادن ندارند و می خواهند این مفهوم را به حکومت برسانند که اگر اجازه نمی دهید که ما قدرت را بدست گیریم، حکومت پیش کش خودتان، ولی ما از خواست های خود نمی توانیم کوتاه بیائیم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید