برنامه دو زبانه

دربارۀ محافظه‌کاری Qu’est-ce que le conservatisme

صدا ۰۸:۳۶

معنای منفی و تحقیرآمیز محافظه‌کاری را انقلابیان پیشرفت‌خواه باب کرده‌اند. در ایران امروز از این اصطلاح برای توصیف دیدگاه‌ها و رفتار سیاسی گروهی از حکومتگران استفاده می‌کنند که تفسیری انقلابی و خشونت آمیز از دین دارند. آیا شایسته نیست که این گروه را انقلابی بنامیم؟

تبلیغ بازرگانی

شنوندگان عزیز، سلام !
Chers auditeurs bonsoir

محافظه‌کاری چیست و محافظه‌کار کیست؟ این دو اصطلاح را در زبان فارسی در اوایل قرن گذشته ساخته اند و کسانی که امروز آن‌ها را در گفتارها و نوشتارهاشان به کار می‌برند، بی‌شک معنای کلی آن‌ها را می‌دانند. محافظه‌کاری را در فارسی به جای کنسرواتیسم گذاشته‌اند و به احتمال زیاد، نخستین بار آن را در معنای سیاسی به کار برده‌اند. محافظه‌کار به کسی می‌گویند که خواهان پایداری و دوام وضع موجود باشد. اما این تعریف، کلی و بسیار محدود و نارساست.

Si le conservatisme est une philosophie politique, pourquoi n’a-t-il pas produit comme le libéralisme ou le socialisme des traités de système ? Certains pensent qu’il est moins une doctrine politique qu’une habitude de l’esprit, une manière de ressentir et un mode de vie. Dans tous les cas, il prône la conservation d’un ordre préétabli et refuse le changement radical de ce qui est naturel et organique. Chacun doit donc rester à sa place selon les conventions. Autrement dit, l’ordre moral et sociétal doit se maintenir

دربارۀ تاریخ پیدایش محافظه‌کاری دو نظریه وجود دارد. گروهی معتقدند که این نگرش به صورت نظام فکری نخستین بار در عصر روشنایی به ویژه در واکنش به رویدادهای انقلاب 1789 فرانسه پدیدار شد و گروهی دیگر سرآغاز آن را در بحث‌های کلامی دورۀ پس از رفرم یا اصلاح دین در اروپا جست و جو می‌کنند. متکلمان محافظه‌کار زیاده روی‌هایِ رهبران و فعالان جنبش اصلاح دین را محکوم می‌کردند و برای هماهنگی اجتماعی و مصلحت عمومی خواهان میانه روی در یک نظام متعادل سیاسی بودند. مخالفان انقلاب فرانسه نیز از آنجاکه سنت را سرچشمۀ حکمت و فرزانگی می‌دانستند، سنت شکنی‌انقلابیان را برنمی‌تافتند.

En fait, le conservatisme n’est pas fondamentalement hostile au changement. Il croit seulement en un changement limité. Pour lui, l’ordre social ne dépend pas de la volonté humaine. C’est pourquoi il est difficile de donner une définition générale du conservatisme. Ses idées varient d’un contexte à l’autre. Raison pour laquelle aucun lien idéologique solide n’existe entre les différents conservateurs du monde. Alors qu’un socialiste ou un libéral peut se sentir idéologiquement solidaire de ses semblables

آنچه همۀ محافظه‌کاران جهان را به هم می‌پیوندد، پافشاری آنان بر سنت است. از نظر آنان، سنت شالوده‌ای بسیار محکم‌تر از مفاهیم مجردی مانند «عقل» دارد. زیرا به نیروی حکمت و دانشِ نسل‌ها و بر اثر پیش‌آمدها و رویدادهای زمان شکل گرفته است. عقل چیست؟ آیا جز این است که هرکسی آن را به شیوه‌ای خاص تعریف می‌کند و در جهت منافع خود به کار می‌‌برد؟ محافظه‌کاران معتقدند که ارزش‌ها و نهادهای سنت را در طی قرن‌ها با محک تجربۀ نسل‌ها آزموده‌اند. بنابراین، تغییر انقلابی آن‌ها جامعه را دچار بی‌سامانی و سرآسیمگی می‌‌کند.

En observant les manifestations du conservatisme sous ses aspects culturels, on constate qu’il n’est pas l’apanage d’un groupe social. Nous sommes tous d’une façon ou d’une autre et à des degrés différents des conservateurs. Celui qui exalte l’identité nationale et se montre sensible au déclin de l’héritage culturel d’une nation est autant conservateur que celui qui rejette la remise en cause des dogmes religieux

محافظه‌کاری را خیلی‌ها در معنای منفی و گاه تحقیرآمیز آن به کار می‌برند. در حالی اگر به معنای واقعی آن بیندیشند، متوجه خواهند شد که خود نیز به نوعی محافظه‌کارند. معنای منفی و تحقیرآمیز محافظه‌کاری را انقلابیان پیشرفت‌خواه باب کرده‌اند. آن که به شدت دلبستۀ هویت و ارزش‌های ملی است و در راه حفظ میراث فرهنگی کشورش می‌کوشد، همان قدر محافظه‌کار است که آن مؤمنی که هیچ تردیدی را در اصول ایمانی مذهبش بر نمی‌تابد. در واقع، هر دوی آنان از سنت دفاع می‌کنند. یکی از سنت دینی و دیگری از سنتی به نام هویت ملی. بحث دربارۀ اینکه کدام‌یک از این دو سنت به حال جامعه سودمند است، بحث جداگانه‌ای است.

Le respect pour l’autorité, l’ordre et même la sécurité relève également du conservatisme et il n’est pas intrinsèquement différent du respect que l’on éprouve pour les valeurs religieuses. Car dans tous les cas, il s’agit de préserver le statu quo. Bien qu’il y ait des conservateurs qui croient en une moralité universelle, le conservatisme culturel accepte en général le fait que les codes moraux ne soient pas identiques partout dans le monde et diffèrent d’une nation à l’autre

خیلی‌ها اصطلاح محافظه‌کاری را به سبب آنکه بیشتر در عالم سیاست به کار می‌‌رود، مفهومی یکسره سیاسی می‌انگارند. در ایران امروز از این اصطلاح برای توصیف دیدگاه‌ها و رفتار سیاسی گروهی از حکومتگران استفاده می‌کنند که تفسیری انقلابی و خشونت آمیز از دین دارند. در برابر این گروه، اصطلاح‌طلبان قرار دارند که با انقلابی‌گری مخالف‌اند و می خواهند از قدرت سیاسی روحانیان بکاهند و در نهایت، آنان را به جایگاه سنتی‌شان بازگردانند. با توجه به آنچه گذشت، آیا شایسته نیست که گروه نخست را انقلابی و گروه دوم را محافظه‌کار بنامیم؟

Malgré le retrait de la religion de l’espace public dans la plupart des pays occidentaux, il semble que le conservatisme religieux affecte encore et toujours les orientations politiques. Rares sont les hommes politiques qui résistent à cette influence. Il faut donc saluer le cas de la France sous la présidence de Jacques Chirac qui a rejeté en bloc l’appel de Jean Paul II d’inclure une référence à Dieu et au christianisme dans la constitution européenne

شاد و خرم باشید!

Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité
Et j’espère vous retrouver dans la prochaine émission

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید