ساخت و پرداخت هویت ملی در ترکیه L’identité nationale des Turcs

صدا ۰۸:۳۰
dr

به سبب ناروشنی‌هایی که در نیمۀ اول قرن بیستم دربارۀ تمدن‌های کهن آناتولی وجود داشت، تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی ترک آن تمدن‌ها را گاه بی‌پرده و گاه سربسته به ترکان پیش- تاریخ نسبت ‌داد. روند شکل‌گیری هویت ملی در ترکیه از همان آغاز روندی در جهت یکسان‌سازی قومی و فرهنگی و گاه همراه با پاک‌سازی قومی بود.

تبلیغ بازرگانی

شنوندگان عزیز، سلام !
Chers auditeurs bonsoir

ملت‌ها برای زاده شدن، مشروعیت یافتن و پایدار ماندن، نیازمند هویت ملی‌اند. در ترکیه این هویت بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی ساخته شد. مصطفی کمال، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه در سال 1923، در ساختن و پرداختن آن نقش اساسی داشت. از نظر او، هویت ملی ترک‌ها را مانند هویت‌های ملی ملت‌های اروپایی می‌بایست بر ناسیونالیسم استوار کنند. از همین رو، برای جمهوری نو بنیاد او، پدید آوردن وجدان جمعی در میان ملت ترک و پیوند تاریخی آن ملت با سرزمینی به نام ترکیه نیازی حیاتی بود. زیرا ناسیونالیسم را در همه جا با استناد به تاریخ و سرزمین ساخته‌اند.

« Il est aussi important d’écrire l’histoire que de la faire. » Cette phrase prononcée en 1931 par Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, résume sa volonté de fonder une nation. Il s’agissait de construire une identité turque sur les ruines de l’Empire ottoman. Cette construction est inséparable de la personnalité de Mustafa Kemal pour qui le nationalisme était la seule idéologie capable de rassembler et d’unifier le peuple turc

برای ساختن هویت ملی ترک، رهبران ترکیۀ مدرن دو وظیفۀ سنگین به عهدۀ تاریخ‌نگاری گذاشته بودند. مورخان ترک نخست باید تاریخ ترکان را به تاریخ شبه جزیرۀ آناتولی یعنی آسیای صغیر وصل می‌کردند و سپس هردو را به تاریخ اروپا. به عبارت دیگر، نخست باید پیوندی میان آسیای میانه یعنی خاستگاه ترکان و آسیای صغیر که کشور کنونی‌آنان است، برقرار می‌کردند و سپس هر دو را به اروپا ربط می‌دادند. زیرا پیوستن به اروپا آرزوی دیرین مصطفی کمال بود و اروپایی‌گری از همان آغازِ بنیان‌گذاریِ جمهوری ترکیه به یکی از عناصر سازندۀ هویت ملی آن کشور تبدیل شده بود.

Comme tous les nationalismes, le nationalisme turc attache une grande importance aux mythes des origines. Il célèbre en même temps l’histoire de l’Anatolie, considérée comme la patrie des Turcs. Le discours historique devait donc dès le début concilier l’histoire du peuple turc avec celle de l’Anatolie. La recherche d’une intégration dans l’histoire européenne à travers celle de la terre anatolienne et le retour sans cesse aux origines centrasiatiques ont toujours été une constante dans l’historiographie turque produisant une situation ambivalente

ایدۀ ملت ترک به معنای مدرن آن در میانه‌های قرن نوزدهم زیر تأثیر فزایندۀ اروپا و غرب در امپراتوری عثمانی پدیدار شد. این ایده نخست در میان روشنفکران ترک رواج یافت. سپس، بر اثر بیداری حس ملی در میان مردمان ترک‌ و تاتارهای روسیه در واکنش به پان‌اسلاویسم روس‌ها و توسعه‌طلبی آنان در آسیای میانه، نیرو گرفت و رفته رفته در میان گروه‌های گسترده‌تری از ترکان عثمانی رسوخ کرد. ایدۀ میهن نیاکانی و پیوند ژرف با سرزمین آبا و اجدادی نیز از اروپا به عثمانی راه یافت. تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی وظیفه داشت این ایده را نیز به منظور بیدار کردن حس میهن‌پرستی در میان ترکان بپروراند.

La recherche de l’antécédence des Turcs en Anatolie était également un objectif primordial de l’historiographie turque, que les dirigeants de la République naissante lui avaient assigné. Il fallait faire face à toutes les revendications territoriales des Grecs et des Arméniens dans ce territoire. Cette volonté avait aussi pour but d’accélérer la prise de conscience patriotique des Turcs à l’égard de l’Anatolie. La nation turque avait besoin d’une légitimité historique pour son enracinement dans cette terre, considérée comme ancestrale

برای ایجاد دلبستگی به سرزمین آبا و اجدادی و بیدار کردن حس میهن‌دوستی در میان ترکان، تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی ترک وظیفه داشت بخش عمدۀ پژوهش‌هایش را به پیش- تاریخ آناتولی و روزگار باستان آن اختصاص دهد. هدف، یافتن رد پای ترکان در تمدن‌های کهن آن سرزمین بود. البته در مهاجرت ترکانِ آسیای میانه به آناتولی از هزار سال پیش به این سو شکی نبود. مسئله، گذشته‌های دور آن سرزمین بود. به سبب ناروشنی‌هایی که در آن زمان دربارۀ تمدن‌های کهن آناتولی وجود داشت، تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی ترک آن تمدن‌ها را گاه بی‌پرده و گاه سربسته به ترکان پیش- تاریخ نسبت می‌داد.

Au service de la construction identitaire à l’image des nations européennes, l’historiographie kémaliste voulait en même temps rompre avec le passé ottoman aussi bien dans sa dimension islamique que dans sa dimension cosmopolite (puisque impérial). La célébration des civilisations antiques de l’Anatolie avait également pour but de démontrer la supériorité des peuples anatoliens sur les Grecs, à l’origine de la civilisation occidentale. Ainsi, les fondateurs de la Turquie moderne réglaient leur compte avec les Occidentaux, responsables de l’effondrement de l’Empire ottoman

روند شکل‌گیری هویت ملی در ترکیه از همان آغاز روندی در جهت یکسان‌سازی قومی و فرهنگی و گاه همراه با پاک‌سازی قومی بود. تناقض‌های آن مانند هر هویت ملی دیگر یکی دو تا نیست. امروز از چند جبهه بر آن می‌تازند. سنجش علمی آن را مورخان مستقل ترک مانند «آلتوگ تانر آکچام» عهده‌دارند. اما زدودن آن را از ذهن‌ها اسلام‌گرایان در قدرت به عهده گرفته‌اند که آشکارا در پی احیای عناصر هویتی دورۀ عثمانی‌اند.

L’identité nationale turque telle qu’elle a été construite sous Mustafa Kemal est aujourd’hui remise en question aussi bien par de nombreux chercheurs indépendants que par les islamistes au pouvoir pour qui la recherche d’une antécédence des Turcs en Anatolie n’est plus d’actualité. Pour ces derniers, l’islamisation de la nation turque suffit à justifier sa présence sur cette terre

شاد و خرم باشید!

Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité
Et j’espère vous retrouver dans la prochaine émission
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید