زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

حوادث طبیعی و مسئولیت های حکومت ها در قبال آن

صدا ۱۸:۱۱
AFP PHOTO / FAROOQ NAEEM

بعد از زلزلۀ بدخشان، بار دیگر مسئولیت حکومت در قبال حوادث طبیعی مورد بحث قرار میگیرد.

تبلیغ بازرگانی

حکومت ها چه مسئولیتی در قبال حوادث طبیعی دارند و حکومت افغانستان تا چه حدی این مسئولیت های خود را اداء میکنند.  بحث امشب ما در برنامۀ «زمینه ها و دیدگاه ها»، به این مسئله اختصاص دارد و مهمانان این برنامه عبارتند از آقایان، صدیق قیام، انجینیر (مهندس) ساختمانی و متخصص حوادث طبیعی، فهیم کوهدامنی، خبرنگار و متین ادراک، مسئول سابق ادارۀ حوادث طبیعی.

در بحث مهمانان امشب ما آمده است که حکومت تنها وظیفۀ کمکی و یا امدادی ندارد، بلکه حکومت باید پیش گیری کند و نه تنها تدابیر و پروتوکل های خاص، برای نجات مردم، در صورت آفات طبیعی داشته باشد، بلکه همچنان، خطر ها و ساحات خطرناک را مشخص کند و نهاد های چون ارتش و معارف را برای تدابیر عاجل آموزش بدهد. 

انتقاد عمدۀ مهمانان ما در این مسایل، از حکومت افغانستان این است که، ادارۀ مبارزه با آفات، تبدیل به یک موسسۀ خیریه شده است. آنان تنها در کمک رسانی سهم میگیرند و کمک ها هم از خارج میاید. سهم آنان هم تنها رهبری کارهای مربوط به فرستادن کمک است.

در مورد دلایل ادارات مربوط، بحث ارتباط میان کارمندان سیاسی و تخصصی مطرح میشود. اگر چه با حضور شخصیت های اساسی در راس این چنین ادارات همه مخالف نیستند ولی در کنار آنان، موجودیت شخصیت های متخصص را همه ضروری تلقی میکنند.

میز گرد، با آقایان صدیق قیام، فهیم کوهدامنی و متین ادراک

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید