برنامه دو زبانه

سهم امامان وارداتی و خودگمارده در رشد بنیادگرایی Qui sont les imams

صدا ۰۹:۴۰

کمبود امام در فرانسه سبب شده است که دولت از کشورهای مغرب به ویژه مراکش امام وارد ‌کند. عده‌ای امام خودگمارده نیز پیدا شده‌اند و در عبادتگاه‌ها و مساجد این کشور به وعظ و عبادت و هدایت جوانان مشغول اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بنیادگرایی را معمولاً گروهی از این امامان وارداتی یا خودگمارده تبلیغ می‌کنند.

تبلیغ بازرگانی

شنوندگان عزیز، سلام!
Chers auditeurs bonsoir

اسلام در فرانسه و کم و بیش در همۀ کشورهای اروپایی «دین مهاجر» است و هنوز بیشتر مردم و گاه بعضی از رهبران سیاسی و سرآمدان فرهنگیِ این کشورها آن را «دین مهمان» می‌پندارند که گویا دیر یا زود رخت از این کشورها خواهد بست. اما به نظر می رسد این «دین مهاجر» مانند خود مهاجران مسلمان در اروپا جایگیر شده است. اسلام اکنون «دومین دین» بزرگ فرانسه است و بیشتر در حومه‌های شهرهای بزرگ حضور دارد، یعنی در جاهایی که بیشترین جمعیت آن ها را مسلمانان تشکیل می دهند. این دین به سبب شیوۀ دین‌ورزی گروه‌هایی از پیروان آن سال‌هاست برای فرانسویان مشکل آفرین شده است. یکی از جلوه‌های آن در فرانسه حضور انبوهی از امامان در این کشور است. امام کیست؟

Les imams en France sont devenus un sujet de préoccupations politiques. Pour repérer le danger intégriste, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de l’examen de leur profil et de la surveillance de leurs prêches. La radicalisation des jeunes n’est pas sans rapport avec les prêches enflammés de certains d’entre eux qui sont pour la plupart mal intégrés en France et qui se sont emparés des lieux de culte musulman pour propager un islam intégriste. Mais d’où vient la légitimité de ces imams

امام در عربی به معنای پیشوا و رهبر است. در قرآن نیز به همین معنا آمده است. بنا بر نص صریح قرآن، امام هم می‌تواند عادل و راه یافته باشد و هم باطل و گمراه. چنان که در سورۀ قصص، آیۀ 41 آمده است: و آنان را امامانی خواندیم که مردم را به سوی آتش دعوت می‌کنند. بنابراین، کلمۀ امام در قرآن معنای مقدس ندارد. اما در میان شیعیان این کلمه معنای خاصی یافته است که با معنای آن در میان اهل سنت به کل فرق می‌کند. امامت در شیعه یکی از پنج اصل اساسی اصول دین است. اهل سنت به چنین اصلی معتقد نیستند و از اساس با آن مخالف‌اند. گفتن اینکه شرط امامت در شیعه با شرط امام شدن در میان اهل سنت فرق می‌کند، از اصل نادرست است.

Il faut d’abord préciser que le terme « imam » a pris un sens très particulier chez les chiites qui s’écarte aussi bien de son acception coranique que de ce qu’entendent par ce terme les sunnites. Chez les chiites, un imam est un saint, un immaculé que Dieu a désigné non seulement pour gouverner la communauté des croyants mais aussi pour les conduire vers la lumière. Pour les chiites duodécimains leur nombre est de douze dont le dernier a été occulté. Ils leur attribuent le plus haut rang que l’on puisse imaginer, les plaçant même au-dessus du Prophète

شیعیان به ویژه در ایران مدعی‌اند که مقام امامت برتر از مقام نبوت است. وظیفۀ امام تنها رهبری دینی یا پیشوایی امور دنیوی مردم نیست. بِشارت، ابلاغ و اِنذار یعنی آگاه کردن مردم از فرمان خدا ، پیام آوردن از جانب او و پند دادن و ترسانیدن را پَیامبران نیز عهده دار بوده‌اند. مسئلۀ امامت در شیعه به مسئلۀ حکومت دنیوی نیز خلاصه نمی‌شود. مسئله حکومت یکی از شاخه های بسیار کوچک امامت در شیعه است. امامان شیعه افزون بر وظایفی که بر عهدۀ پیامبران بود، عهده دار وظیفۀ اجرای حدود و احکام خدا و هدایت معنوی مردم برای رسیدن به روشنایی یعنی نفوذ باطنی در دل انسان‌ها برای «ایصال به مطلوب» نیز بوده‌اند. شیعیان با استناد به آیۀ 124 سورۀ بقره معتقدند که در میان پیامبران ابراهیم به مقام امامت نیز رسیده بود.

Dans le coran, l’imam signifie simplement le guide. Il se présente sous deux formes opposées. Il conduit les hommes soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. Dans le premier cas, il est « l’imam de la lumière » et dans le deuxième, « l’imam de l’enfer ». Le premier est désigné par Dieu et magnifié par des qualificatifs tels que dévotion, infaillibilité, immaculation, meilleur parmi les hommes, et ainsi de suite. Mais le deuxième est présenté comme le symbole de la désobéissance, la corruption, la perversité, l’orgueil, la ruse et la division

البته شیعیان نیز مانند اهل سنت وحی را منحصر به پَیامبر می‌دانند و می‌پذیرند که با او تنزیل وحی پایان یافته و دایرۀ نبوت بسته شده است. اما معتقدند که با بسته شدن دایرۀ نبوت دایرۀ ولایت گشوده شده که وظیفه‌اش هدایت و تشرف تدریجی آدمیان به باطن وحی‌های الاهی است. دایرۀ ولایت با امامت علی آغاز شده و با ظهور امام غایب بسته خواهد شد. برخلاف معنای پیچیده‌ای که امامت در میان شیعیان پیدا کرده، غالب سنی مذهبان منزلت امام را تا حد کشیش پروتستان پایین آورده‌اند و امروز هر واعظ یا پیشنمازی را امام می‌نامند. بنا به موازین بنیاد اسلامیِ مسجد بزرگ پاریس که تعلیم امامان را به عهده دارد، هرکسی که مسلمان، مذکر، بالغ و سالم باشد، می‌تواند درس امامت بخواند و به مقام امامی برسد.

Dans le monde musulman, il est évident que les chiites ont été les premiers à donner une signification hautement hiératique au terme d’imam. Au fil du temps, le terme a été utilisé dans le monde sunnite pour désigner les personnes qui ont joué un rôle politique ou spirituel important. Mais c’est en 1459, sous l’empire Ottoman, que l’on a commencé à appeler imams les ministres du culte reconnus par l’Etat. Cette appellation est contraire au sens littéral de ce terme dans le coran

با وجود انبوه امامانی که امروز مسجد بزرگ پاریس آموزش می‌دهد و در عبادتگاه‌های مسلمانان در فرانسه به کار وعظ و عبادت می‌گمارد، جامعۀ مسلمان این کشور با کمبود امام روبه روست. از همین رو، دولت از کشورهای مغرب امام وارد می‌کند. این کمبود سبب شده است که عده‌ای امام خودگمارده نیز پیدا شوند و در عبادتگاه‌ها و مساجد این کشور به وعظ و عبادت و هدایت جوانان مسلمان مشغول شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بنیادگرایی را معمولاً گروهی از این امامان وارداتی یا خودگمارده تبلیغ می‌کنند.

Le titre d’imam que portent actuellement les ministres du culte dans les mosquées en Occident et dans certains pays islamiques est en réalité l’héritage des Ottomans du 15e siècle ou la reprise de l’acception erronée qu’ils ont donnée à ce terme il y a cinq siècles. Dans les pays occidentaux, la formation, la qualification et la nomination des imams sont confiées à un Conseil d’Administration ou à des Centres culturels dépendant souvent du pouvoir étatique. Mais il y a aussi des imams autoproclamés qui ne tirent leur légitimité que de leur acceptation par le public

شاد و خرم باشید!

Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité
Et j’espère vous retrouver dans la prochaine émission

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید