تحولی بزرگ در کلاس‌های ابتدایی فرانسه

صدا ۰۷:۱۲
کلاسی در حومۀ پاریس "وال دو آز"
کلاسی در حومۀ پاریس "وال دو آز" Gazette du val d'oise

با آغاز سال تحصیلی جدید در فرانسه شمار شاگردان کلاس های ابتدایی این کشور در محلات فقرنشین به نصف یعنی از بیست و چهار نفر به دوازده نفر کاهش یافت. این تدبیر از وعده های انتخاباتی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در زمینۀ مبارزه با بی عدالتی بود و از سال تحصیلی جدید از سوی وزیر آموزش و پرورش فرانسه، "ژان-میشل بلانکه"، به اجرا گذاشته شد.

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ وزیر آموزش و پرورش، هدف از این اقدام از بین بردن ریشه ای مشکلات آموزشی است به طوری که نرخ قبولی دانش آموزان فرانسه در پایان دورۀ ابتدایی به ۱۰۰ درصد برسد و هر شاگرد فرانسوی بتواند در پایان دورۀ ابتدایی به سطح رضایت بخشی در زمینۀ یادگیری زبان فرانسه و ریاضیات دست یابد.

 

تدبیر رئیس جمهوری فرانسه در مرحلۀ نخست شامل کلاس های اول و دوم ابتدایی در مناطق فقیرنشین فرانسه می شود که دربرگیرندۀ ٢٨ درصد دانش آموزان این مقطع است. ٧۴ درصد این دانش آموزان فرزندان کارگران یا کارگران غیرفعّال هستند. برای نمونه، آموزگار یکی از همین محلات در منطقۀ "نورماندی" در شمال فرانسه در اینباره گفته است :

این تدبیر به ویژه در این محله با استقبال زیادی روبرو شده است، زیرا در این دست محلات دانش آموزان برای یادگیری به زمان و زبان لازم و کمک فردی بیشتر نیازمند هستند. این کمک فردی امکان می دهد که روش های نوین آموزشی به اجرا گذاشته شوند، روش هایی که بکارگیری شان در کلاس هایی با شمار بالای دانش آموزان معمولاً به سختی امکانپذیر است.

 

اجرای تصمیم رئیس جمهوری فرانسه از سال تحصیلی جدید نیازمند دو برابر شدن شمار کلاس ها بود. در ٨۵ درصد موارد، مدارس فرانسه توانستند شمار کلاس هایشان را دو برابر کنند و در ۱۵ درصد موارد عجالتاً برخی کلاس ها میان دو گروه دوازده نفرۀ دانش آموزان با حضور دو آموزگار تقسیم شده است.

 

در این کلاس های کوچک شده دانش آموزان از آرامش و همچنین توجه و کمک بیشتر و مستقیم آموزگاران بهره مندند. یکی از اهداف مهم این تصمیم این است که اساساً آموزش و یادگیری دانش آموزان در مقطع ابتدایی هر چه بیشتر جنبۀ فردی بیابد یعنی آموزگار بتواند زمان کافی را صرف یادگیری و تقویت آموزش هر یک از دانش آموزان کند.

 

وزیر آموزش و پرورش فرانسه با استناد به تحقیقات و تجارب بین المللی گفته است که کاهش شمار دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی یعنی در دوره ای که کودک از قدرت فراگیری بالایی برخوردار است تاثیر مثبتی بر قابلیت یادگیری او در مقاطع بعدی تحصیلی دارد. او افزوده است : آموزگارانی که در این کلاس ها وظیفۀ آموزش را برعهده می گیرند دست کم دارای سه سال تجربۀ حرفه ای هستند.

"ژان-میشل بلانکه"، وزیر آموزش و پرورش فرانسه در مورد فلسفۀ وجودی این تدبیر از جمله گفته است :

بیش از هر زمان نقشی مرکزی در جامعه دارد، آنهم در جامعۀ امروز که عمیقاً تحت تاثیر آخرین فنون پیشرفته و جهانی شدن سرمایه است. به همین خاطر ارتقاء سطح آموزش به موضوعی عمومی تبدیل شده است. در زمینۀ آموزش و تحصیل فرانسه از سنت باشکوهی بهره مند است. فرانسه تاریخاً از ویژگی تطبیق نظام آموزشی اش با انتظارات زمانه بهره مند است. امروز دو دسته از کشورها در زمینۀ آموزش موفق هستند : دسته اول دربرگیرندۀ کشورهایی است که در به کارگیری دقت علمی و روش شناختی در امر آموزش پیشرو هستند و به همین خاطر در نخستین رده های بین المللی جای دارند (نظیر کشورهای آسیایی) و دستۀ دوم شامل کشورهای شمال اروپا از جمله فرانسه می شود که تأکید را در امر آموزش بر شکوفایی و کیفیت بالای مناسبات والدین، آموزگاران و دانش آموزان می گذارند. به نظر من هر دو سرمشق درست هستند و نباید آنها را رو در روی یکدیگر قرار داد. بالعکس آمیزش این دو روش ثمربخش است و فرانسه توانایی انجام آن را دارد. یعنی آمیزش دکارتیسم و گشایش به سمت زندگی یا آمیزش نیروی حیات بخش زندگی و روش شناسی علمی که فرانسه کاملاً می تواند از عهدۀ آن برآید. از نزدیک که به مسئلۀ نگاه کنیم، در می یابیم که امروز هستند مدارسی در فرانسه که در آمیزش این دو روش موفق بوده اند. باید امیدوار بود که همۀ مدارس فرانسه به این موفقیت برسند.

 

سندیکاهای معلمان و همچنین انجمن های خانه و مدرسه از تدبیر جدید دولت فرانسه مبنی بر کاهش شمار دانش آموزان کلاس های ابتدایی استقبال کرده اند، هر چند آنان تأکید می ورزند که موفقیت این تصمیم نیازمند تأمین امکانات آموزشی بیشتر و در بدو امر استخدام آموزگاران بیشتر است. با این تصمیم که شامل ۲۵۰۰ کلاس مقطع ابتدایی در مناطق فقیرنشین می شود هم روش آموزش و هم کل نظام آموزش و پرورش فرانسه دستخوش دگرگونی مهم شده است.

 

همزمان با اجرای این تصمیم وزارت آموزش و پرورش فرانسه کلاس های دوزبانه را نیز در مقطع متوسطه از نو احیاء کرده به طوری که در سال تحصیلی جدید ۱٢۰۰ کلاس جدید دو زبانه در مقطع متوسطه دایر شده است. به این ترتیب، ۱٣ درصد مدارس دورۀ راهنمایی فرانسه از سال جدید تحصیلی کلاس های دوزبانۀ خود را از نو به راه انداخته اند و ۱٨ درصد دیگر آنها بر ساعات آموزش زبان های لاتینی و یونانی افزوده اند.

 

وزیر آموزش و پرورش فرانسه گفته است که حمایت او از آموزش زبان های قدیمی یونانی و لاتینی ریشه در این اعتقاد دارد که این دو زبان مادر زبان فرانسوی هستند و بی توجهی نسبت به آنها ضعف زبان کاربردی، زبان روزمره، را در پی داشته و بخشی از سردرگمی های جامعۀ امروز فرانسه نتیجۀ همین امر است. بر همین اساس "ژان-میشل بلانکه" وزارت آموزش و پرورش فرانسه را وزارت زبان فرانسه توصیف کرده و تقویت زبان فرانسوی را داوی تمدنی در زمینۀ مبارزه با بی عدالتی ها خوانده است. به اعتقاد او آموزش زبان های لاتینی و یونانی سهم مهمی در این مبارزۀ فرهنگی و تمدنی علیه بی عدالتی دارند.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید