وضعیت خامنه‌ای بی‌شباهت به آخرین ماه‌های حکومت شاه نیست -گفتگو با کاظم کردوانی

صدا ۰۷:۳۷
کاظم کردوانی
کاظم کردوانی DR

کاظم کردوانی : وضعیت موجود در ایران دیگر قابل دوام نیست و دیر یا زود رهبر حکومت اسلامی ایران همانند دیگر مقامات این رژیم در برابر انتخاب میان دگردیسی‌های بنیادین یا انقلاب اجتناب‌ناپذیر قرار خواهند گرفت. شکاف‌های اجتماعی از حد گذشته‌اند و رهبران ایران نمی‌توانند همانند چهار دهۀ گذشته کشور را میان دو طایفۀ در قدرت تحت عناوین گوناگون تقسیم کنند. اینک هشدارها دربارۀ آیندۀ نظام اسلامی و غیرقابل دوام بودن وضعیت موجود به بالاترین حلقه‌های قدرت از جمله در درون سپاه پاسداران و بسیج سرایت کرده است.

تبلیغ بازرگانی

در روزهای گذشته دو بیانیه منتشر شده در ایران خطاب به علی خامنه ای توجه عمومی را به خود جلب کرد : اولی به قلم ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، بود و دومی به امضای سیصد تن از دانشگاهیان و روحانیانی رسیده که عمدتاً فعالیت در سازمان بسیج را در کارنامه خود دارند. اگر چه لحن و مضامین دو بیانیه لزوماً یکسان نیستند، اما، هر دو رهبر حکومت اسلامی را خطاب قرار داده و او را به انتخابی سرنوشت ساز فرا خوانده اند. هر دو بیانیه به رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار می دهند که تا دیر نشده، تا انقلاب مردم در ادامۀ اعتراض های دی ماه گذشته علیه وضعیت غیرقابل تحمل موجود روی نداده، تغییرات بنیادین را در ارکان سیاسی و اقتصادی قدرت سریعاً به اجرا بگذارد.

کاظم کردوانی، پژوهشگر مقیم آلمان و از امضاکنندگان فراخوان برگزاری همه پرسی در ایران، در تفسیر این رویدادها از جمله گفته است : گر چه نمی توان به دقت زمان و سویۀ نهایی تحولات و رویدادهای اجتناب ناپذیر آینده را از حالا پیش بینی کرد، اما، یک چیز را می توان به ضرس قاطع گفت : وضعیت موجود در ایران دیگر قابل دوام نیست و دیر یا زود رهبر حکومت اسلامی ایران همانند دیگر مقامات این رژیم در برابر انتخاب میان دگردیسی های بنیادین یا انقلاب اجتناب ناپذیر قرار خواهند گرفت. کاظم کردوانی افزوده است که شکاف های اجتماعی از حد گذشته اند و رهبران ایران نمی توانند همانند چهار دهۀ گذشته کشور را میان دو طایفۀ در قدرت تحت عناوین گوناگون تقسیم کنند. او می افزاید : اینک هشدارها دربارۀ آیندۀ نظام اسلامی و غیرقابل دوام بودن وضعیت موجود به بالاترین حلقه های قدرت از جمله در درون سپاه پاسداران و بسیج سرایت کرده است. پژوهشگر مقیم آلمان در ادامه گفته است : بی سبب نیست که بیش از پیش مخاطب اصلی این دست هشدارها شخص رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، است تا آنجا که او دست کم طی سه دهۀ گذشته مالک مطلق قدرت و کشور بوده و در مورد جزئی ترین امور کشور تصمیم گرفته است. کاظم کردوانی در جایی دیگری از سخنانش وضعیت کنونی علی خامنه ای را با آخرین دورۀ حیات شاه مقایسه کرده است : زمانی که آخرین پادشاه سلطنت پهلوی به اجبار جامعه در برابر تصمیم های دشوار و دیرهنگام قرار گرفت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید