سیمای فرانسه

کشاورزان، فراموش‌شدگان فرانسه

: منتشر شده در

کار طاقت فرسا و به موازات آن تنگدستی در سال های اخیر بی وقفه میان کشاورزان فرانسه رو به گسترش بوده است به طوری که هر چهل و هشت ساعت یکبار یک کشاورز فرانسوی در نتیجۀ فقر و استیصال دست به خودکشی می زند. بسیاری از کشاورزان فرانسه به طور متوسط بیش از هشتاد ساعت در هفته کار می‌کنند، بی آنکه درآمد ماهانۀ آنان از ٣۵٠ یورو فراتر برود.

هر چهل و هشت ساعت یکبار یک کشاورز فرانسوی در نتیجۀ فقر و استیصال دست به خودکشی می زند.
هر چهل و هشت ساعت یکبار یک کشاورز فرانسوی در نتیجۀ فقر و استیصال دست به خودکشی می زند. AFP
تبلیغ بازرگانی

نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی فرانسه که از بیست و سوم فوریه در پاریس آغاز شد اینبار همزمان است با جنبش اجتماعی تحت عنوان "جلیقه زردها" که عمدتاً در حاشیه و مناطق روستایی  این کشور ریشه دارد و نوعاً از ناخوشی جامعۀ کشاورزی فرانسه حکایت می‌کند.

هیچگاه جامعۀ فرانسه به اندازۀ امروز شاید نسبت به کشاورزان و مناطق روستایی اش از خود دلبستگی نشان نداده، اما، هیچگاه به اندازۀ امروز شاید جامعۀ کشاورزی فرانسه تا این حد از فقر و بی اعتنایی رنج نبرده است.

کار طاقت فرسا و به موازات آن تنگدستی در سال های اخیر بی وقفه میان کشاورزان فرانسه رو به گسترش بوده است به طوری که هر چهل و هشت ساعت یکبار یک کشاورز فرانسوی در نتیجۀ فقر و استیصال دست به خودکشی می زند. بسیاری از کشاورزان فرانسه به طور متوسط بیش از هشتاد ساعت در هفته کار می‌کنند، بی آنکه درآمد ماهانۀ آنان از ٣۵٠ یورو فراتر برود.

برای نمونه، بهای شیر دامداران فرانسه از سال ١٩٨٢ به این سو تغییر نیافته، در حالی که طی چهار دهۀ گذشته تغییرات شگرفی در صنعت کشاورزی فرانسه و جهان روی داده است. از مجموع ۴۷۴ هزار واحد کشاورزی فرانسه تنها ١٣۲ هزار واحد کشاورزی نیروی کار استخدام می‌کنند، یعنی چیز معادل ۲۶١ هزار شغل تمام وقت. اما، بخش اعظم این مشاغل فصلی هستند، در حالی که سالانه ۷٠ هزار شغل (دائم و نیمه وقت) نیز بدون درخواست باقی می ماند.

از عوامل این رکود تولید مازاد شیر و فرآورده های لبنی در اروپا است. اما بیشترین ضربه را به کشاورزان فرانسه و اروپا صنایع و شرکت های بزرگ توزیع کنندۀ مواد غذایی وارد می آورند.

کشاورزان فرانسوی صریحاً اعلام می‌کنند که در نتیجۀ فقر و ناتوانی از پرداخت دیون خود به بانک ها و به ویژه به دلیل فشارهای شرکت های انحصاری توزیع کنندۀ مواد غذایی که پایین ترین قیمت ها را به کشاورزان تحمیل می‌کنند آنان در خفگی دایم به سر می برند. کشاورزان خواستار رابطۀ تجاری منصفانه با صنایع غذایی و توزیع کنندگان بزرگ مواد غذایی هستند و معتقدند که "سیاست کشاورزی مشترک" اروپا که از بیش از پنجاه سال پیش به کشاورزان تحمیل شده کارآیی خود را در قیاس با نیازهای امروز از دست داده است.   

باری، برای کشاورزان فرانسه دامنه و شدت کنونی فقر و تحقیر اجتماعی آنان قابل تحمل نیست و جنبش "جلیقه زردها" در اعتراض به این تحقیر و بی تفاوتی اجتماعی زاده شد. این جنبش در اصل اعتراضی به تفرعن شهرهای بزرگ در قبال مناطق روستایی و حاشیه‌ای فرانسه بوده است، هر چند بدون همین مناطق روستایی شهرهای بزرگ قادر به ادامۀ زندگی نیستند.

مزّیت جنبش "جلیقه زردها" برغم انحرافات و خشونت‌های آن دست کم در این بود که اهمیّت جامعۀ کشاورزی و روستایی فرانسه را به شهرهای این کشور یادآوری کرد. این جنبش یادآوری کرد که کشاورزان و مناطق حاشیه ای، فراموش شدگان جامعۀ امروز فرانسه هستند، زیرا، جامعۀ شهری از اساس پیوند خود را با مناطق روستایی از دست داده است، هر چند بدون روستا و کشاورزان ۴۵٠ میلیون شهروند اروپایی از جمله شهروند فرانسوی قادر به تأمین غذای خود نیستند.  

غالب مطالعات نشان می‌دهند که علت بیگانگی مناطق شهری با روستاها ناآشنایی فزایندۀ شهرنشینان به ویژه کودکان شهری با روستا و کشاورزی است. به موازات این امر در مناطق شهری تنها کودکان طبقات بورژوا از تغذیه سالم بهره مند می شوند و کودکان طبقات فرودست، هم از شکاف طبقاتی و هم از نابرابری در تغذیه رنج می برند. کودک یک خانوادۀ کارمند در فرانسه پنج بار کمتر از کودک یک کارگر با معضل چاقی در نتیجۀ سوءتغذیه روبرو است.

برای اغلب فرانسوی ها چنین وضعیتی آنهم در کشوری که سفره اش از سوی یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته می‌شود، غیرقابل تحمل و غیر قابل باور است. این وضع غالب کشاورزان و شهرنشینان فرانسه را به این نتیجه رسانده که الگوی مسلط کشاورزی در این کشور شکست خورده است، زیرا، این الگو تنها بر ثروت شرکت های انحصاری توزیع‌کنندۀ مواد غذایی افزوده، بی آنکه بتواند اکثریت بزرگ جامعه را از تغذیه سالم بهره‌مند سازد و کشاورزان را از فقر فزاینده نجات بدهد.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید