سیمای فرانسه

چهار گروه اجتماعی اصلی در فرانسه

: منتشر شده در

دو بنیاد تحقیقاتی از جمله بنیاد مونتین به تازگی گزارشی دربارهٔ چهار دسته از گروه های اجتماعی مسلط در فرانسه منتشر کرده‌اند. این تحقیق افراد را بر اساس تحرّک و پویش حرفه‌ای، اجتماعی و جغرافیایی‌شان دسته بندی می کند.

اختلاف شدیدی میان حسّ خوشبختی فردی و مسائلی همچون قدرت خرید و رنج های اجتماعی در فرانسه وجود دارد.
اختلاف شدیدی میان حسّ خوشبختی فردی و مسائلی همچون قدرت خرید و رنج های اجتماعی در فرانسه وجود دارد. Montaigne
تبلیغ بازرگانی

بر پایه این تحقیق ۷۳ درصد فرانسویان خود را خوشبخت می دانند. به عبارت دقیق‌تر، ۳۳ درصد این افراد خود را «بسیار خوشبخت» و ۴۰ درصد دیگر خود را «رویهمرفته خوشبخت» می دانند. ۶۷ درصد پرسش شوندگان می‌گویند موفق شده‌اند میان زمان زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و حرفه ای خود تعادل ایجاد کنند و ۷۵ درصد فرانسویان معتقدند که در صورت مواجهه با «مشکلات سخت» می توانند از حمایت و پشتیبانی نزدیکان خود بهره‌مند شوند. در این گزارش همچنین ۶۶ درصد فرانسویان رویهمرفته از زندگی در محله و منطقۀ خود رضایت دارند.

 

با این حال، گزارش تحقیق بنیاد مونتین تصریح می کند که اختلاف شدیدی میان این حسّ خوشبختی فردی و مسائلی همچون قدرت خرید و رنج های اجتماعی افراد وجود دارد. برای نمونه، ۴۸ درصد فرانسویان به سختی ماه را با درآمد خود به انتها می رسانند و تنها ۱۹ درصد آنان قدرت پس انداز دارند. ۵۰ درصد فرانسویان به دلیل مشکلات مالی از مداوای خود در سال ۲۰۱۸ صرف نظر کرده‌اند یا آن را به تاخیر انداخته اند.

 

این وضعیت شکننده توأم با این حسّ عمومی است که وضعیت اقتصادی افراد روز به روز بدتر می‌شود. ۴۳ درصد فرانسویان معتقدند که وضعیت خانوادگی‌شان در سال ۲۰۱۸ بدتر از گذشته شده و این احساس شامل ۶۰ درصد بازنشستگان می شود. بیش از پیش فرانسویان احساس می کنند که شکاف های اجتماعی بر شمار حذف شدگان و محرومان می افزایند. ۷۸ درصد آنان جامعهٔ امروز فرانسه را ناعادلانه می دانند و ۷۰ درصد دیگر نسبت به آیندهٔ این جامعه ناامید هستند.

 

بر پایه این داده ها بنیاد مونتین چهار چهره یا گروه جمعیتی در فرانسه امروز را از یکدیگر متمایز کرده است.

 

الف) دست اول شامل ۲۱ درصد فرانسویانی می شود که گزارش بنیاد مونتین از آنان تحت عنوان «فرانسویان آزاد شده از قید و بند» نام می برد. یعنی آزاد از اجبارها منطقه ای و اجتماعی : کسانی که قادرند «بدون مانع» طرح ها و اهداف زندگی فردی خود را متحقق کنند و «از وسایل و امکانات اجتماعی و فرهنگی برای رفع موانع و بهره مندی از تحولات جامعه برخوردار گردند.» ۹۲ درصد این افراد خود را خوشبخت ترین اعضای جامعه می‌دانند و ۶۱ درصد آنان معتقدند که مسیر زندگی خود را انتخاب کرده‌اند.

 

ب) بر پایه گزارش بنیاد مونتین دستهٔ دوم که شامل ۲۲ درصد فرانسویان می شود «فرانسویان ریشه دار» نام گرفته‌اند. یعنی کسانی که تصمیم گرفته اند داوطلبانه در منطقهٔ خود بمانند و ریشه بدوانند. برای این دسته افراد «حباب فردی» سپری است که از آنان در مقابل خشونت اجتماعی محافظت می کند. سعادت و خوشبختی این دسته از فرانسویان زیستن در زادگاه و منطقۀ سنتی خویش است. این افراد تمایلی برای تحرّک جغرافیایی و اجتماعی از خود نشان نمی‌دهند. ۹۰ درصد آنان از زیستن در محله و ناحیۀ خود راضی هستند و ۷۷ درصد آنان معتقدند که نحوهٔ زندگی خود را برگزیده اند.

 

ج) دستهٔ سوم که شامل ۲۵ درصد فرانسویان می شود گزارش بنیاد مونتین از آنان به عنوان فرانسویان محصور یاد کرده است. یعنی کسانی که به دلیل ضعف سرمایهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان از منظر جغرافیایی و اجتماعی مسدود شده هستند. این افراد در حصار ناحیهٔ خود محبوس هستند و نابرابری های اجتماعی و منطقه‌ای را متحمل می شوند. زندگی روزمرهٔ این افراد با اجبارهای دائمی توأم است و در تنگدستی به سر می برند. ۷۲ درصد آنان در تنگدستی ماه را به پایان می رسانند و ۷۳ درصد آنان به دلیل همین تنگدستی از مداوای خود در سال ۲۰۱۸ چشم‌پوشی کرده‌اند. ۵۰ درصد این افراد زندگی ای توأم با مصیبت دارند و ۶۴ درصد آنان احساس می کنند که انتخابی در زندگی خود نداشته اند. ۹۷ درصد این افراد جامعهٔ امروز فرانسه را ناعادلانه می دانند. ۷۸ درصد آنان معتقدند که موّفقیت اجتماعی افراد از قبل رقم خورده است و ۹۲ درصد آنان نسبت به آیندهٔ جامعهٔ خود ناامید هستند.

 

د) و بالاخره دستهٔ چهارم که شامل ۳۲ درصد فرانسویان می شود دربرگیرندهٔ کسانی است که در مرزهای میان سه دستهٔ اول به سر می برند. یعنی کسانی که خواستار تحرّک اجتماعی هستند، امّا، برای رسیدن به آن دائماً با مشکلات و موانع روبرو هستند. این دسته از افراد مایل هستند، همانند گروه اول، از اجبارهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی و نابرابری های منطقه ای آزاد شوند، اما به دلیل عواملی که مانع از تحقق امیال شان می شوند، دائماً در مرز میان سعادتمندان، ریشه یافتگان و محصوران در رفت و آمد هستند. نیمی از این دستهٔ چهارم خود را ناامید می دانند. گزارش بنیاد مونتین می گوید که اعضای گروه چهارم جوان تر و متحرّک تر از سه دستۀ نخست هستند و بر اساس موانع یا فرصت هایی که با آنان مواجه می شوند، می توانند به یکی از این سه دسته تعلق بگیرند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید