زمینه ها و دیدگاه ها

در پیکار علیه زن‌ستیزی : تجارب زنان ایران و افغانستان

: منتشر شده در

اغراق نیست اگر بگویم که ملموس ترین اتفاق سیاسی ایران معاصر – که چهل سال پیش با پیدایش حکومت مذهبی در این کشور آغاز شد و تا امروز با قوّت ادامه داشته - پیکار زنان برای رهایی از بند شریعت و دین دولتی و تبعیض ها و اجبارهای جنسیتی ناشی از آن است. در این دوره زنان افغان نیز نخستین قربانیان خشونت ها به ویژه خشونت های بنیادگرایان اسلامی بوده اند و با دورنمای بازگشت احتمالی طالبان به قدرت نگرانی آنان از توسعۀ دوبارۀ زن‌ستیزی، سرکوب زنان توسط بنیادگرایان اسلامی از نو بالا گرفته است.

حمیرا قادری، نویسندۀ افغان مقیم هرات، کاظم کردوانی، پژوهشگر و نویسندۀ مقیم آلمان
حمیرا قادری، نویسندۀ افغان مقیم هرات، کاظم کردوانی، پژوهشگر و نویسندۀ مقیم آلمان DR
تبلیغ بازرگانی

در "زمینه ها و دیدگاه ها"ی این هفته خانم حمیرا قادری، نویسندۀ افغان مقیم هرات، و کاظم کردوانی، پژوهشگر ایرانی مقیم آلمان، به پرسش های ما دربارۀ ویژگی پیکار زنان ایران و افغانستان علیه زن ستیزی و نهادهای حامی آن، دلایل ناکامی این نبرد یا شروط موفقیت آن در آینده پاسخ داده اند. هر دو مهمان وضعیت عمومی زنان ایران و افغانستان، ویژگی مبارزات آنان را بررسی کرده اند و این بررسی را در سطوح مختلف از جمله جامعه، فرهنگ، قدرت سیاسی و قوانین حافظ فرهنگ مردسالارانه و ارزش های جنسیتی انجام داده اند.    

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید