زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

در پیکار علیه زن‌ستیزی : تجارب زنان ایران و افغانستان

صدا ۲۲:۴۴
حمیرا قادری، نویسندۀ افغان مقیم هرات، کاظم کردوانی، پژوهشگر و نویسندۀ مقیم آلمان
حمیرا قادری، نویسندۀ افغان مقیم هرات، کاظم کردوانی، پژوهشگر و نویسندۀ مقیم آلمان DR

اغراق نیست اگر بگویم که ملموس ترین اتفاق سیاسی ایران معاصر – که چهل سال پیش با پیدایش حکومت مذهبی در این کشور آغاز شد و تا امروز با قوّت ادامه داشته - پیکار زنان برای رهایی از بند شریعت و دین دولتی و تبعیض ها و اجبارهای جنسیتی ناشی از آن است. در این دوره زنان افغان نیز نخستین قربانیان خشونت ها به ویژه خشونت های بنیادگرایان اسلامی بوده اند و با دورنمای بازگشت احتمالی طالبان به قدرت نگرانی آنان از توسعۀ دوبارۀ زن‌ستیزی، سرکوب زنان توسط بنیادگرایان اسلامی از نو بالا گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

در "زمینه ها و دیدگاه ها"ی این هفته خانم حمیرا قادری، نویسندۀ افغان مقیم هرات، و کاظم کردوانی، پژوهشگر ایرانی مقیم آلمان، به پرسش های ما دربارۀ ویژگی پیکار زنان ایران و افغانستان علیه زن ستیزی و نهادهای حامی آن، دلایل ناکامی این نبرد یا شروط موفقیت آن در آینده پاسخ داده اند. هر دو مهمان وضعیت عمومی زنان ایران و افغانستان، ویژگی مبارزات آنان را بررسی کرده اند و این بررسی را در سطوح مختلف از جمله جامعه، فرهنگ، قدرت سیاسی و قوانین حافظ فرهنگ مردسالارانه و ارزش های جنسیتی انجام داده اند.    

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید