افغانستان- گفتگو

غصب زمین توسط زورمندان

در طی سال‌های جنگ، تعدادی از زورمندان، زمین‌های دولتی و در بعضی موارد زمین‌های متعلق به دیگران را غصب کردند و به فروش رساندند؛ علاوه بر آن، تعدادی از مهاجرین هم برای اسکان خود قطعه زمینی را غصب کردند.

تبلیغ بازرگانی

در میان اسناد رسمی حکومتی، که "شرعی" نامیده میشوند و اسناد غیر رسمی که آنرا "عرفی" میگویند، اندازه گیری‌های زمین در ساحه و تثبیت حد و حدود با زمین‌های همسایگان، بررسی ملکیت‌ها در افغانستان بسیار پیچیده است و فساد اداری آنرا پیچیده تر میسازد.

از یک سو مردم با مهاجرت‌های آنان در دراز مدت، مقداری از زمین را برای سکونت تصاحب کرده اند و از سوی دیگر کسانی هم هستند که زمین های حکومتی و یا هم زمین‌هایی را که متعلق به اشخاصی میباشد که حاضر نیستند را تصاحب میکنند و به فروش میرسانند.

***

در این مورد، هفتۀ گذشته کمیسیون مطالعه و بررسی اعمال حکومت، بررسی مقدماتی را به پارلمان ارائه کرد. در گفتگویی با صالح محمد سلجوقی- عضو این کمیسیون، از انواع و اقسام غصب زمین و همچنان تدابیر حکومتی برای پی‌گیری این موضوع پرسیدم.

گفتگو با صالح محمد سلجوقی

آقای سلجوقی، میگوید که بیشتر از یک ملیون و ٢٤٨ هزار جریب زمین در افغانستان غصب شده است. آنان اسامی همه کسانی را که در این فساد بزرگ شرکت دارند جمع آوری کرده‌اند، ولی اخذ تدابیر لازم برای راه حل‌های این مشکل نیاز به زمان دارد.

آقای سلجوقی میگوید که میان کسانی که تنها یک قطعه زمین را برای سکومت خود غصب کرده‌اند و آنانی که بشکل مافیایی زمین‌ها را برای فروش غصب کرده‌اند باید تفکیک صورت بگیرد و پیشنهاداتی در این مورد شده است، ولی هنوز کار به مرحلۀ  قانون گذاری نرسیده است.

قوانین فعلی افغانستان در این مورد، یعنی قانون ملکیت اراضی و قانون جزا، پیش بینی لازم را در مورد مرتکبین این نوع فساد ندارند و به گفتۀ آقای سلجوقی لازم است قوانین جدیدی وضع شوند تا از یک سو غاصبین مافیایی را به شدت مجازات کنند و از سوی دیگر برای آن عده از کسانی که تنها یک قطعه زمین را برای نیاز خانوادگی خود غصب کرده اند، اسناد لازم داده شود.

غصب زمین‌های شخصی توسط زورمندان، البته مربوط به محاکم معمولی میشود و در این مورد کار محاکم جریان دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید