روزنامه ها ی فرانسه

فرانسه و ساحل عاج : بازگشت به دوران استعمار ؟

@fotolia

دستگیری "لوران گباگبو" رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج که پس از انتخابات بحث برانگیز این کشوراز کناره گیری سر باز می زد، تیتر و موضوع مهمترین مقالات امروز روزنامه های چاپ پاریس را تشکیل می دهد.

تبلیغ بازرگانی

و در حالی که در تیترفیگارو می خوانیم : "سقوط "گباگبو، پیروزی فرانسه و سازمان ملل"، لیبراسیون زیر عکس بزرگی از "گباگبو" می نویسد "فرانسه گباگبو را بیرون کشید". هومانیته با به کار بردن اصطلاح فرانسه-آفریقا که به گذشته استعماری فرانسه در این کشور ومنافعی که نمی خواهد از دست بدهد ابلاغ می شود، می نویسد "فرانسه-آفریقا" ابیجان را در مشت خود دارد". لوموند آرام ترین تیتر را به کار برده که آینده را مطرح می کند. لو موند می نویسد : "ساحل عاج، بازسازی صلح"

لیبراسیون می نویسد : پیروزی دیروز الحسن واتارا در عین حال حکایت از ضعف های رئیس جمهوری ای دارند که 4 ماه پیش برگزیده شد. به ویژه این که او نبود که توانست پشت رقیب خود "گباگبو" را خم کند. بلکه نیروهای سازمان ملل و ارتش کشور استعماری پیشین این کار را انجام دادند. تصاویر رئیس جمهوری پیشین خوار شده و در حال دستگیری و پسرش که درحال کتک خوردن است، نوید خوشی برای آغاز حکومت "الحسن واتارا" در کشوری نمی دهد که هنوز زخمهای وارد آمده به خود از فرانسه رابر تن دارد. و این در حالی است که
سارکوزی در آغاز حکومتش می گفت می خواهد به چشم پوشی ها، اعمال نفوذ ها و دخالت های دست اندر کاران در روابط فرانسه-آفریقا پایان دهد. اما ولو این که فرانسه این مأموریت را زیر لوای قطعنامه سازمان ملل و با حمایت کشورهای منطقه انجام داده باشد، باز هم این کار، دخالت های دوران استعمار را به خاطر می آورد و جوانان اهل ساحل عاج نیز از آن به عنوان یک عمل استعماری یاد خواهند کرد.
دومین نقطه ضعف "واتارا" را نیروی ضربتی متحدش "گیوم سورو" تشکیل می دهد که در گذشته یکی از خداوندگان جنگ بود. چرا که گیوم سورو بهای حمایت خود و کشتار مردم غرب ساحل عاج را از او خواهد خواست. در نتیجه این تکنوکرات شسته وروفته نخواهد توانست بازوی نظامی خود را تحت کنترل داشته باشد.

فیگارو نیز می نویس الحسن واتارا که از چنگ رقیب دیرینش آزاد شده در 69 سالگی با مبارزه تازه ای روبروست و آن پایان دادن به خلائی است که ابیجان را فرا گرفته است. در واقع "الحسن واتارا" زمانی در بهشت پیشین موعود آفریقا به قدرت می رسد که غرب آن شاهد عمیق ترین آشوب های تاریخ خود است، صدها نفر در آن جا کشته، یک میلیون نفر جا به جا شده، نظم سیستم بهداشتی به هم ریخته و جوانان مسلح همه ابیجان را در ترس فرو برده اند.
در برابر این خلأ، رئیس جمهوری تازه می بایست در آغاز به خانه تکانی در میان نیروهای نزدیک به خود دست زند.

"هومانیته" به خبرهائی اشاره دارد که دولت فرانسه منتشر کرد تا بگوید هیچ نقش در دستگیری "گباگبو" نداشته است. هومانیته می نویسد :اما همه می دانند که نیروهای کارکشته فرانسوی "لیکورن" این کار را انجام داده اند.
در همین حال بیش از 500.000 ساحل عاجی به مرزهای این کشور گریخته اند و در آنجا در حال پوسیدن هستند و مردم ابیجان چیزی برای خوردن ندارند. از سوی دیگر شبح کشتار دیگری در "دوئه کوئه" موج می زند یعنی نوبت آنهائی رسیده که از جناح بخت برگشته حمایت کرده اند.
اما سرمایه دارانی چون "بولوره" و شرکت های چون "توتال"، "بوئیگ"و"فرانس تله کوم"، به گفته یک مفسر اقتصادی، روزهای بسیار خوبی درساحل عاج در پیش خواهند داشت.

لوموند نیز در مطلب خود به شکنندگی کشوری اشاره دارد که در آن ده سال جنگ داخلی جریان داشته، ورشکسته و در حال مرگ است. پایتخت آن، ابیجان، شاهد یک فاجعه بشری است و اقتصادش، که زمانی یکی از پررونق ترین اقتصاد های آفریقا بود، درشرایط وخیمی قرار دارد. لوموند سپس پس از اشاره به چند وچون حکومت "گباگبو" و نتایج انتخابات مورد اعتراض، در پایان به دخالت نیروهای فرانسوی و سازمان ملل پرداخته می پرسد آیا این نیروها از حوزه مأموریتی که برایشان تعیین شده بود فراتر رفته اند یانه ؟ و پاسخ می دهد اگر هم چنین بوده باشد، خوب کاری کرده اند چون بدون شک به کابوس پایان ناپذیری که ساحل عاج را در گرفته بود، پایان داده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید